Első fejezet: A javakról szóló általános tanítás.

Tartalom

1. § A javak természetéről 1

2. § A javak okozati összefüggéséről 4

3. § Azokról a törvényekről, amelyek a javak mint javak jellegére nézve irányadóak. 5

4. § Idő – Hiba. 10

5. § Az emberiség növekvő jólétének okairól 12

6. § A javak birtoklása. 14

1. § A javak természetéről

Minden dolog az ok és okozat törvénye alá tartozik. E nagyszerű elv alól nincs kivétel, és hiába keresnénk példát az ellenkezőjére az empirizmus területén. Az emberi fejlődés előrehaladása nem arra törekszik, hogy ezt az elvet megrendítse, hanem inkább arra, hogy megerősítse, hogy érvényességi területének ismerete egyre inkább kiszélesedjen, és így megingathatatlan és fokozódó felismerése az emberi fejlődéshez kapcsolódik.

A saját személyiségünk is és annak minden állapota ennek a nagy világkoherenciának a része, és személyiségünknek az egyik állapotból egy másik, attól eltérő állapotba való átmenete nem képzelhető el másképp, mint az oksági törvény alapján. Ahhoz tehát, hogy személyünk a szükséglet állapotából a kielégített szükséglet állapotába kerüljön, elegendő oknak kell ehhez jelen lennie, vagyis vagy a szervezetünkben működő erőknek kell megszüntetniük a zavart állapotunkat, vagy pedig olyan külső dolgoknak kell hatniuk ránk, amelyek természetüknél fogva alkalmasak arra, hogy előidézzék azt az állapotot, amelyet szükségleteink kielégítésének nevezünk. Azokat a dolgokat, amelyek képesek ok-okozati kapcsolatba kerülni az emberi szükségletek kielégítésével, hasznoknak nevezzük, de ha felismerjük ezt az ok-okozati kapcsolatot, és ugyanakkor hatalmunkban áll a szóban forgó dolgokat ténylegesen felhasználni szükségleteink kielégítésére, akkor javaknak nevezzük őket.[1]

Ahhoz, hogy egy dolog jószággá váljon, vagy más szóval, ahhoz, hogy elnyerje a jószág voltát, a következő négy feltételnek kell teljesülnie:

1. Emberi szükséglet.

2. A dolog olyan tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy ok-okozati kapcsolatba hozható legyen e szükséglet kielégítésével.

3. Ennek az oksági kapcsolatnak a felismerése az ember részéről.

4. A dologgal való rendelkezés oly módon, hogy az ténylegesen felhasználható legyen e szükséglet kielégítésére.

Csak ott, ahol ezek a feltételek egybeesnek, válhat egy dolog jószággá, de ahol ezek közül akár csak egy is hiányzik, ott egyetlen dolog sem érheti el a jószág mivoltát; de ha már rendelkezne is ezzel a tulajdonsággal, azt azonnal el kellene veszítenie, ha e négy feltétel közül akár csak egy is elmaradna.[2]

Ennek megfelelően egy dolog először is akkor veszíti el a jószág jellegét, amikor az emberi szükségletek szférájának megváltozásával az az eredmény következik be, hogy nincs olyan szükséglet, amelynek kielégítésére az adott dolog alkalmas.

Ugyanez az eredmény másodszor ott következik be, ahol egy dolog tulajdonságainak megváltozásával elveszíti alkalmasságát arra, hogy az emberi szükségletek kielégítésével ok-okozati kapcsolatba kerüljön.

Harmadszor, egy dolognak mint jószágnak a mivolta elvész, ha eltűnik a dolog és az emberi szükségletek kielégítése közötti oksági kapcsolat ismerete.

Negyedszer, egy jószág elveszíti jószágként való jellegét, amikor az emberek elveszítik a felette való rendelkezést, így nem tudják közvetlenül felhasználni szükségleteik kielégítésére, és nincsenek meg az eszközeik sem, hogy újra a kezükbe vegyék.

Sajátos kapcsolat figyelhető meg ott, ahol az emberi szükségletek kielégítésével semmilyen ok-okozati összefüggésbe nem hozható dolgokat az emberek nem kevésbé jószágként kezelik. Ez akkor következik be, amikor a dolgoknak tévesen olyan tulajdonságokat és ezáltal hatásokat tulajdonítanak, amelyek valójában nem tartoznak hozzájuk, vagy amikor tévesen olyan emberi szükségleteket feltételeznek, amelyek valójában nem léteznek. Mindkét esetben tehát olyan dolgok állnak előttünk, amelyek, ha nem is a valóságban, de az emberek véleménye szerint az imént leírt viszonyban vannak, amely által a dolgok jószág jellege megállapítható. Az előbbi fajtába tartozik a legtöbb szépészeti eszköz, az amulettek, a gyógyszerek többsége, amelyeket a mélyen gyökerező kultúrában a betegeknek adnak, és a primitív népeknél még napjainkban is, a bájitalok, szerelmi bájitalok stb., mert mindezek a dolgok képtelenek arra, hogy a valóságban kielégítsék azokat az emberi szükségleteket, amelyeket ki akarnak elégíteni. A második fajta dolgok közé tartoznak a gyógyszerek olyan betegségekre, amelyek a valóságban nem léteznek, a használati tárgyak, szobrok, épületek stb., ahogyan azokat a pogány népek bálványimádásukhoz használnak, kínzóeszközök stb. Az olyan dolgokat tehát, amelyek a javak jellegét pusztán képzeletbeli tulajdonságaikból vagy az emberek képzeletbeli szükségleteiből eredeztetik, helyesen nevezhetjük képzeletbeli javaknak.[3]

Minél magasabbra emelkedik egy nép műveltsége, és minél mélyebben vizsgálják az emberek a dolgok és saját természetük valódi természetét, annál nagyobb lesz a valódi javak száma, és annál kisebb – mint érthető – a képzelt javak száma, és a valódi tudás, vagyis a tudás és az emberek jóléte közötti kapcsolatnak bizonyítéka, ahogy a tapasztalat is azt mutatja, hogy azoknál a népeknél, amelyek a valódi javakban a legszegényebbek, az úgynevezett képzelt javak száma általában a legnagyobb.

Sajátos tudományos érdeklődésre tarthatnak számot azok a javak is, amelyeket a tudományunkban dolgozók egy része a “kapcsolatok” elnevezés alatt csoportosít, mint a javak egy speciális kategóriáját. Ezek közé tartoznak a vállalatok, ügyfelek, monopóliumok, kiadói jogok, szabadalmak, valódi kereskedelmi jogok, szerzői jogok, és egyes írók szerint a családi, baráti, szerelmi, egyházi és tudományos stb. kapcsolatok is. Azt, hogy e viszonyok egy része nem engedi meg, hogy szigorúan jószág jellegüket vizsgáljuk, végül is el lehet ismerni, de azt, hogy egy másik részük, pl. cégek, monopóliumok és kiadói jogok, ügyfélkör és hasonlók, valóban javak, már az is jelzi, hogy a kereskedelemben számos esetben találkozunk velük. Ha mindazonáltal az a teoretikus, aki a legalaposabban foglalkozott ezzel a témával[4], egyetért azzal, hogy ezeknek a viszonyoknak mint javaknak a jellegében van valami feltűnő, és ez az elfogulatlan szem számára anomáliának tűnik, ennek oka, úgy vélem, valamivel mélyebben rejlik, mint korunk öntudatlanul ható realista irányzatában, amely csak anyagokat és erőket (anyagi javakat és munkaszolgáltatásokat) ismer el dolgoknak, és így csak ilyeneket javaknak.

Jogászok már többször rámutattak arra, hogy nyelvünkben nincs kifejezés a “hasznos tevékenységekre” általában, hanem csak a “munkavégzésre”. Van azonban egy sor olyan tevékenység, sőt puszta cselekvés, amely – anélkül, hogy munkaszolgáltatásnak nevezhető lenne – mégis határozottan hasznos bizonyos személyek számára, sőt, igen jelentős gazdasági értékkel bír. Az a tény, hogy valaki tőlem vásárolja az áruját, vagy ügyvédi szolgáltatásaimat veszi igénybe, bizonyosan nem munkaszolgáltatás a részéről, hanem számomra hasznos cselekedet, és az a tény, hogy egy gazdag orvos, aki egy vidéki kisvárosban él, ahol csak egy másik orvos van, tartózkodik a praxisától, még kevésbé nevezhető munkaszolgáltatásnak az előbbi részéről, de mindenesetre nagyon hasznos mulasztás az utóbbi számára, aki ezáltal monopolhelyzetbe kerül. Az a tény, hogy a személyek nagyobb vagy kisebb száma (pl. a vásárlók száma) rendszeresen végez ilyen, bármely személy (pl. egy boltos) számára hasznos cselekedeteket, nem változtatja meg ez utóbbiak jellegét, mint ahogy az a tény, hogy egy hely, vagy egy állam egyes vagy összes lakosa részéről bizonyos, egy személy számára hasznos tevékenységeket önként vagy jogi kényszerrel (természetes vagy jogi monopóliumok, kiadói jogok, védjegyoltalom stb.) végeznek, egyáltalán nem változtatja meg e hasznos tevékenységek jellegét. Amit tehát ügyfélkörnek, közönségnek, monopóliumoknak stb. nevezünk, az gazdasági szempontból más személyek hasznos cselekedetei vagy tevékenységei, vagy – mint például a vállalatok esetében – anyagi javak, munkaszolgáltatások és más hasznos cselekedetek vagy tevékenységek összessége. Még a baráti és szerelmi kapcsolatok, vallási közösségek és hasonlók is nyilvánvalóan más személyek ilyen hasznos cselekedeteiből vagy mulasztásaiból állnak. Ha ezek a hasznos cselekedetek vagy tevékenységek olyanok, hogy rendelkezhetünk velük, mint ahogyan az például a vevők, a cégek, a monopoljogok stb. esetében valóban így van, akkor nincs okunk arra, hogy ne adjuk meg nekik a javak jellegét anélkül, hogy a “viszonyok” homályos fogalmához kellene folyamodnunk, és ez utóbbiakat külön kategóriaként szembeállítanunk a többi jószággal. Inkább úgy vélem, hogy a javak összessége felosztható a tárgyi javak (beleértve minden természeti erőt, amennyiben azok javak) és a hasznos emberi cselekvések (vagy mulasztások) két kategóriájára, amelyek közül a legfontosabbak a munkaszolgáltatások.

2. § A javak okozati összefüggéséről

Most úgy tűnik számomra, a legnagyobb jelentőséggel az bír, hogy tudományunkban tisztában legyünk a javak oksági összefüggéseivel; mert mint minden más tudományban, úgy a miénkben is csak akkor kezdődik igazi és tartós fejlődés, ha tudományos megfigyelésünk tárgyait többé nem csupán elszigetelt jelenségeknek tekintjük, hanem arra törekszünk, hogy megvizsgáljuk azok oksági összefüggéseit és a törvényeket, amelyek alatt állnak. A kenyér, amelyet kimérünk, a liszt, amelyből a kenyeret készítjük, a gabona, amelyet lisztté keverünk, a mező, amelyen a gabona nő, mindezek a dolgok javak. Ez az ismeret azonban nem elegendő tudományunk számára, hanem szükséges, hogy – mint minden más empirikus tudományban – arra törekedjünk, hogy a javakat belső okok szerint rendezzük, “megismerjük” azt a helyet, amelyet mindegyikük elfoglal a javak oksági összefüggésében, és végül megvizsgáljuk azokat a törvényszerűségeket, amelyeknek e tekintetben alá vannak vetve.

Jólétünk, amennyiben az szükségleteink kielégítésétől függ, akkor biztosított, ha rendelkezésünkre állnak a szükségletek azonnali kielégítéséhez szükséges javak. Ha például rendelkezünk a szükséges mennyiségű kenyérrel, akkor az közvetlenül a kezünkben van, hogy kielégítse táplálékszükségletünket; a kenyér és az egyik szükségletünk kielégítése között tehát közvetlen oksági kapcsolat áll fenn, és jószág jellegének vizsgálata az előző fejezetben kifejtett elvek szerint minden nehézség nélkül lehetséges. Minden más jószág, amelyet közvetlenül felhasználhatunk szükségleteink kielégítésére, mint például italok, ruházat, ékszerek stb., ugyanezen értékelés alá tartozik.

Azoknak a dolgoknak a köre, amelyeknek a jószág jellegét felismerjük, azonban ezzel nem zárul le. Ezeken a javakon kívül, amelyeket a rövidség kedvéért az előadás további részében “elsőrendű javaknak” fogunk nevezni, az emberiség gazdaságában számos más dologgal is találkozunk, amelyek nem hozhatók közvetlen oksági kapcsolatba szükségleteink kielégítésével, és amelyeknek a jószág volta mindazonáltal nem kevésbé biztos, mint az elsőrendű javaké. Így a kenyéren és más, az emberi szükségletek azonnali kielégítésére alkalmas javakon kívül lisztet, tüzelőanyagot és sót is látunk a piacainkon; forgalomban vannak a kenyérgyártáshoz szükséges eszközök és szerszámok, és nem kevésbé az ehhez szükséges szakképzett munkaerő. Mindezek a dolgok, vagy messze a többségük, képtelenek közvetlenül kielégíteni az emberi szükségleteket; hiszen milyen emberi szükségletet lehet közvetlenül kielégíteni egy pékmester sajátos munkájával, egy sütőeszközzel, vagy akár egy adag nyers liszttel? Ha ezeket a dolgokat az emberi gazdaságban ugyanúgy jószágként kezelik, mint az elsőrendű javakat, ennek az az oka, hogy a kenyér és más elsőrendű javak előállítására szolgálnak, és – bár általában alkalmatlanok az emberi szükségletek közvetlen kielégítésére – közvetve mégis alkalmasak erre a célra. Ugyanígy azonban ez a helyzet ezer más dologgal is, amelyek anélkül, hogy közvetlenül képesek lennének az emberi szükségletek kielégítésére, mégis az első rendű javak előállítására szolgálnak, és így közvetett oksági kapcsolatba hozhatók az emberi szükségletek kielégítésével. Ugyanakkor azonban az is kiderül, hogy az a kapcsolat, amely az ilyen és ehhez hasonló dolgok javainak jellegét megalapozza, amelyeket második rendű javaknak nevezünk, lényegét tekintve teljesen azonos az első rendű javakéval, azzal a különbséggel, hogy itt az első rendű javak közvetlen oksági kapcsolatban állnak szükségleteink kielégítésével, a másodrendű javak viszont közvetett oksági kapcsolatban állnak szükségleteink kielégítésével, nem eredményez különbséget e kapcsolat lényegében, mert a jószág jellegének előfeltétele ugyan az oksági kapcsolat, de nem szükségképpen a dolgok és az emberi szükségletek kielégítése közötti közvetítetlen oksági kapcsolat.

Könnyű lenne most megmutatni, hogy még ezekkel a javakkal sem teljes azoknak a dolgoknak a köre, amelyeknek a javak jellegét elismerjük, és hogy – hogy a fentebb választott példánál maradjunk – a gabonamalmok, a búza, a rozs, a liszt előállításához használt munkaerő stb. a harmadik rendbeli javaknak, a gabonaföldek, a művelésükhöz szükséges szerszámok és eszközök, a parasztok sajátos munkája pedig a negyedik rendbeli javaknak mutatkoznak számunkra. Úgy vélem azonban, hogy az itt kifejezendő gondolat már kellően nyilvánvaló.

Az előző részben láttuk, hogy egy dolognak az emberi szükségletek kielégítéséhez való kauzális kapcsolata a jószág voltának egyik előfeltétele. Az a gondolat, amelyet ebben a szakaszban igyekeztünk bemutatni, most úgy foglalható össze, hogy egy dolog jószág jellegének nem előfeltétele, hogy közvetlen oksági kapcsolatba hozható az emberi szükségletek kielégítésével. Ugyanakkor azonban kimutattuk, hogy az emberi szükségletek kielégítésével ilyen közvetített viszonyban álló javak között van egy különbség, amely azonban nem érinti javak jellegének lényegét, hogy hol szorosabb, hol távolabbi oksági viszonyban állnak szükségleteink kielégítésével, és erre tekintettel megkülönböztettük: első, második, harmadik, negyedik és így tovább rendbéli javakat.

Itt is szükséges azonban, hogy már az elején biztosítsuk magunkat az elmondottak téves értelmezése ellen. Már rámutattunk, amikor a javak jellegéről általában beszéltünk, hogy ez nem a javakban rejlő tulajdonság. Ugyanezt az emlékeztetőt kell most itt is megtenni, ahol arról van szó, hogy egy jószág milyen sorrendet foglal el a javak okozati összefüggésében. Ez is csak azt jelzi, hogy egy jószág, tekintettel egy bizonyos használatára, hol közelebbi, hol távolabbi oksági viszonyban áll egy emberi szükséglet kielégítésével, és ezért nem a jószágban rejlő tulajdonsága határozza meg jószág jellegét.

Nem a sorszámokra helyezzük tehát a hangsúlyt itt, valamint a javakra vonatkozó törvények következő bemutatásakor, bár ezek, ha helyesen értjük őket, kívánatos segítséget nyújtanak egy olyan téma kifejtésében, amely éppoly nehéz, mint amilyen fontos. De az, aminek különös jelentőséget tulajdonítunk, a javak és az emberi szükségletek kielégítése közötti oksági kapcsolat belátása, valamint az előbbinek az utóbbihoz való többé-kevésbé közvetített oksági viszonya, az utóbbi meghatározottsága szerint.

3. § Azokról a törvényekről, amelyek a javak mint javak jellegére nézve irányadóak.

  • A magasabb rendű javak jószág jellegét az a tény feltételezi, hogy a megfelelő komplementer javakkal is rendelkezünk).

Ha első rendű javakkal rendelkezünk, akkor hatalmunkban áll közvetlenül felhasználni azokat szükségleteink kielégítésére. Ha rendelkezünk a megfelelő másodrendű javakkal, akkor a mi hatalmunkban áll ezeket elsőrendű javakká alakítani, és ilyen közvetített módon kielégíteni a szükségleteinket. Ha azonban csak harmadrendű javakkal rendelkezünk, akkor hatalmunkban áll, hogy ezeket átalakítsuk a megfelelő másodrendű javakká, ezeket ismét a megfelelő elsőrendű javakká, és így a harmadrendű javakat, ha többszörösen közvetített módon is, de szükségleteink kielégítésére használjuk. Ugyanez a helyzet minden magasabb rendű jószággal, és nem kételkedhetünk jószág jellegükben mindaddig, amíg hatalmunkban áll ténylegesen felhasználni őket szükségleteink kielégítésére.

Ez utóbbi körülmény azonban a magasabb rendű javak tekintetében nem kis jelentőségű korlátozást jelent. Ugyanis egyáltalán nem áll hatalmunkban egyetlen magasabb rendű jószágot használni szükségleteink kielégítésére, ha egyidejűleg nem áll rendelkezésünkre a többi (kiegészítő) magasabb rendű jószág.

Ha például egy gazdálkodó egyénnek nem állna közvetlen rendelkezésére kenyér, de rendelkezne az előállításához szükséges másodrendű javakkal, akkor kétségtelen, hogy ennek ellenére hatalmában állna kielégíteni kenyérszükségletét. Ha azonban ugyanez az alany rendelkezne liszttel, sóval, a szükséges tápanyagokkal, a kenyér előállításához szükséges munkaerővel, sőt minden szükséges felszereléssel és szerszámmal, de nem lenne tűz és víz, világos, hogy ebben az esetben már nem lenne módjában a fenti másodrendű javak felhasználásával kielégíteni a kenyérre való táplálkozás szükségletét, mert tűz és víz nélkül nem lehet kenyeret készíteni, még akkor sem, ha az ehhez szükséges összes többi jószág rendelkezésre állna. Ennek megfelelően ebben az esetben a másodrendű javak, tekintettel a kenyérre való táplálkozás szükségességére, azonnal elveszítenék jószág jellegüket, mivel a négy előfeltétel közül az egyik (ebben az esetben a negyedik előfeltétel) hiányozna.

Ez egyáltalán nem zárná ki annak lehetőségét, hogy azok a dolgok, amelyeknek a jószág jellegéről itt szó van, még a fenti feltételek mellett is megőrizhetnék jószág voltukat annak az egyénnek más szükségletei tekintetében, akinek a rendelkezésére állnak, amennyiben ez utóbbi rendelkezik azzal a képességgel, hogy ezeket a javakat a kenyér-élelmiszer szükségleten kívüli szükségletek kielégítésére használja, vagy pedig az egyik vagy másik kiegészítő jószág hiánya ellenére a többi mégis önmagában is alkalmas lenne valamely emberi szükséglet közvetlen vagy közvetett módon történő kielégítésére. Ha azonban egy vagy több kiegészítő jószág hiánya miatt a létező másodrendű javak sem önmagukban, sem más rendelkezésre álló javakkal összefüggésben nem használhatók bármely emberi szükséglet kielégítésére, akkor ezek a javak önmagukban a kiegészítő javak hiánya miatt teljesen elveszítenék a jószág jellegüket, mert a gazdálkodó emberek ekkor már nem rendelkeznének azzal a képességgel, hogy azokat szükségleteik kielégítésére használják, és így a jószág voltuk egyik lényeges előfeltétele veszne el.

Eddigi vizsgálatunk eredményeként tehát mindenekelőtt az a tétel áll rendelkezésünkre, hogy a másodrendű javak jószág jellegét az a tény feltételezi, hogy egyidejűleg az azonos rendű kiegészítő javak legalább az első rendű javak valamelyikének előállítása tekintetében emberi rendelkezés tárgyát képezik.

Nehezebb megítélni azt a kérdést, hogy a másodrendűnél magasabb rendű javak jószág voltát mennyiben befolyásolja az a tény, hogy a kiegészítő javak az emberek rendelkezésére állnak. Ez a nehézség azonban egyáltalán nem abban rejlik, hogy a magasabb rendű javak hogyan viszonyulnak a következő alacsonyabb rendű megfelelő jószágokhoz, így például a harmadrendű jószágok hogyan viszonyulnak a másodrendű megfelelő jószágokhoz, az ötödrendű jószágok hogyan viszonyulnak a negyedrendűekhez, a harmadik rendbeli javak a második rendbeli megfelelő javakhoz, az ötödik rendbeli javak a negyedik rendbeli javakhoz, mert az ezen javak közötti oksági kapcsolat puszta megfontolásából teljes analógia adódik a második rendbeli javaknak a következő alacsonyabb, azaz az első rendbeli megfelelő javakhoz való viszonyával, amint azt az imént említettük, így a fenti elv teljesen természetes módon kiterjed arra a tételre, hogy a magasabb rendű javak mindenekelőtt azáltal függnek a javak jellegétől, hogy az azonos rendű kiegészítő javak szintén az emberek rendelkezésére állnak, legalábbis a következő alacsonyabb rendű javak valamelyikének előállítása tekintetében.

A nehézség, amelyről a másodiknál magasabb rendű javakkal kapcsolatban beszéltünk, inkább abban rejlik, hogy még a következő alacsonyabb rendű javak előállításához szükséges összes javakkal való rendelkezés sem feltétlenül biztosítja számukra a jószág jelleget, hacsak az emberek nem képesek egyidejűleg rendelkezni az utóbbi rend és az összes alacsonyabb rendű javak összes kiegészítő javával. Tegyük fel, hogy valaki rendelkezhetne egy másodrendű jószág előállításához szükséges összes harmadrendű jószággal, de a többi kiegészítő másodrendű jószággal egyidejűleg nem, akkor még az egyetlen másodrendű jószág előállításához szükséges összes harmadrendű jószággal való rendelkezés sem biztosítaná számára a hatalmat. Hatalma lenne arra, hogy a harmadrendű javakat (amelyek jószág volta itt kérdéses) másodrendű javakká alakítsa át, de arra nem, hogy a másodrendű javakat az elsőrendűek megfelelő javakká alakítsa át. Ennek megfelelően nem lenne képes a szóban forgó harmadrendű javakat szükségletei kielégítésére felhasználni, és ha egy ilyen kapcsolat létrejönne, akkor ezek a javak azonnal elveszítenék jószág jellegüket.

Ebből következik, hogy a fent kifejtett elv: „A magasabb rendű javakat mindenekelőtt az a tény feltételezi jószág jellegükben, hogy az azonos rendű kiegészítő javak is az emberek rendelkezésére állnak, legalábbis a következő alacsonyabb rendű javak valamelyikének előállítása céljából” nem tartalmazza azoknak a feltételeknek az összességét, amelyek a javak jellegével kapcsolatban abból adódnak, hogy csak a magasabb rendű kiegészítő javak elérhetősége adja meg számunkra a lehetőséget, hogy azokat szükségleteink kielégítésére használjuk. Ha harmadrendű javakkal rendelkezünk, azok jellegét azonban mindenekelőtt az a tény kondicionálja, hogy másodrendű javakká alakíthatjuk őket, de ennek további feltétele az, hogy hatalmunkban áll másodrendű javakat elsőrendű javakká alakítani, aminek további előfeltétele, hogy bizonyos kiegészítő másodrendű javakkal rendelkezzünk.

A negyedik, ötödik és magasabb rendű javak esetében a kapcsolat hasonló. Az emberi szükségletek kielégítéséhez oly távolról kapcsolódó javak mivolta itt is mindenekelőtt attól függ, hogy rendelkezésünkre állnak-e az azonos rendű kiegészítő javak; de ezek jellegét azután az is feltételezi, hogy a következő alacsonyabb rendű kiegészítő javakkal is rendelkezünk, továbbá az ezeket követő rendű kiegészítő javakkal, és így tovább, így ténylegesen a hatalmunkban áll, hogy a magasabb rendű javakat az első rendű javak előállítására, és végső soron egy emberi szükséglet kielégítésére használjuk fel. Ha azoknak a javaknak az összességét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy magasabb rendű jószágot egy első rendű jószág előállításához igénybe vegyünk, a szó tágabb értelmében komplementer javaknak nevezzük, abból az általános elv következik, hogy a magasabb rendű javak jószág jellegének feltétele, hogy a fenti értelemben vett komplementer javakkal rendelkezni tudjunk.

Semmi sem mutathatja meg szemléletesebben a javak nagy oksági kapcsolatát, mint a javak kölcsönös feltételrendszerének e törvénye.

Amikor 1862-ben az észak-amerikai polgárháború lezárta Európa legfontosabb gyapotforrását, ezer más jószág jellege is elveszett, amelyek közül a gyapot volt a kiegészítő jószág. A gyapotiparban dolgozó angol és kontinentális munkások munkájára gondolok – akiknek többsége most ünnepel, de – akiknek állami segélyeket kellett igénybe venniük. A munkaszolgáltatások (amelyekkel ezek a rátermett munkások rendelkezhettek) ugyanazok maradtak, ugyanakkor nagy mennyiségben elvesztették jószág jellegüket, mert a kiegészítő jószág, a gyapot, hiányzott, és a konkrét munkaszolgáltatásokat összességében nem lehetett felhasználni semmilyen emberi szükséglet kielégítésére. Ezek a munkaerő-szolgáltatások azonban azonnal újra javakká váltak, amikor a kiegészítő jószág, azaz a szükséges gyapot újra elérhetővé vált, részben a máshonnan érkező megnövekedett kínálat, részben pedig az amerikai polgárháború befejezése után a régi ellátási forrásból.

Ezzel szemben a javak nem ritkán elveszítik jószág mivoltukat, mert a szükséges munkaszolgáltatások, amelyek a kiegészítő javak viszonylatában állnak hozzájuk, nem állnak az emberek rendelkezésére. A gyéren lakott országokban, és különösen azokban, ahol túlnyomórészt egyetlen növényfajtát, pl. búzát termesztenek, különösen bőséges termések után igen nagy munkaerőhiány szokott fellépni, mivel a vidéki munkásoknak, akik önmagukban is kis számban állnak rendelkezésre, bőség idején általában még kevésbé van szükségük munkára, és az aratási munkák a búza egyoldalú termesztése miatt nagyon rövid időbe tömörülnek. Ilyen körülmények között (pl. Magyarország termékeny síkságain), ahol rövid időn belül nagyon nagy a munkakereslet, de a rendelkezésre álló munkaerő nem elegendő, nagy mennyiségű gabona hajlamos megromlani a földeken; ennek oka azonban abban rejlik, hogy a földeken álló termények kiegészítő javai (a megtermelésükhöz szükséges munka) hiányoznak, és így maguk a termények is elveszítik jószág jellegüket.

Amikor egy nép gazdasági feltételei magasan fejlettek, a különböző, egymást kiegészítő, magasabb rendű javak rendszerint különböző személyek kezében vannak. Az egyes egyedi cikkek termelői rendszerint mechanikusan végzik tevékenységüket, míg a kiegészítő javak termelői ugyancsak nem engedik, hogy eszükbe jusson, hogy az általuk előállított vagy feldolgozott javak jellegét más, egyáltalán nem birtokukban lévő javak megléte is feltételezi. Az a tévedés, hogy a magasabb rendű javak önmagukért és a kiegészítő javak jelenlétére való tekintet nélkül is rendelkeznek a javak jellegével, legkönnyebben olyan országokban keletkezhet, ahol az élénk forgalom és a kiegészítő javak jelenléte miatt a termelő nincsen annak tudatában, hogy a vele a forgalom révén kapcsolatban álló más személyek időben gondoskodnak a kiegészítő javakról. Amikor ez a hallgatólagos feltételezés nem érvényesül a körülmények megváltozása esetén, és a törvények, amelyek a javakat irányítják, kiterjesztik hatásukat a jelenségek felszínére, csak akkor szakad meg a szokásos mechanikus ügymenet, és irányul a közfigyelem az ilyen jelenségekre és azok mélyebb okaira.

b. (A magasabb rendű javak mivoltukban az alacsonyabb rendűek megfelelő javak által feltételezettek.)

A javak lényegének és oksági kapcsolatának megfigyelése, ahogyan azt az első két szakaszban bemutattuk, elvezet bennünket egy további törvény felismeréséhez, amely szerint a javak mint olyanok, gazdasági jellegükre való tekintet nélkül, önmagukban állnak.

Megmutattuk, hogy az emberi szükségletek megléte a jószág jellegének egyik lényeges előfeltétele, és hogy ha az emberi szükségletek, amelyek kielégítésével a jószág ok-okozati kapcsolatba hozható, teljesen megszűnnek, anélkül, hogy új szükségletek keletkeznének, a jószág mint jószág jellege azonnal elvész.

Az, hogy az első rendű javak, ha azok a szükségletek, amelyek kielégítésére eddig szolgáltak, teljesen megszűnnek, anélkül, hogy új szükségletek merülnének fel irántuk, azonnal elveszítik jószág jellegüket, ami nyilvánvaló abból, amit a javak természetéről mondtunk. Ez a kérdés bonyolultabbá válik, ha egy emberi szükséglet kielégítésével ok-okozati összefüggésben álló javak összességét tekintjük, és most azt kérdezzük, hogy milyen hatással van ennek a szükségletnek az elmaradása a magasabb rendű javak jellegére, amelyek ok-okozati összefüggésben állnak a szükséglet kielégítésével.

Tegyük fel, hogy az emberek ízlésének megváltozásával teljesen megszűnik a dohányfogyasztás igénye, és ezzel egyidejűleg megszűnik minden más szükséglet, amelynek kielégítésére a már elkészített dohány még mindig hasznos lehet. Bizonyos, hogy ilyen esetben a (növény birtokában lévő összes dohány, abban a formában, amelyben az emberek fogyasztják, azonnal elveszítené jószág jellegét. De mi a helyzet a megfelelő magasabb rendű javakkal ebben az esetben? Mi a helyzet a nyers dohánylevelekkel, a különböző dohányfajták előállításához használt szerszámokkal és eszközökkel, az itt felhasznált szakképzett munkaerővel, egyszóval az emberi fogyasztásra szánt dohány előállításához rendelkezésre álló összes másodrendű jószággal? Mi a helyzet a dohánymaggal, a dohányültetvényekkel, a nyersdohány előállításához használt munkaerővel, az ehhez használt szerszámokkal és eszközökkel, valamint mindazokkal az egyéb javakkal, amelyeket – tekintettel az embernek a dohány élvezetéhez való szükségletére – harmadrendű javaknak nevezhetünk? Hogyan viselkednének végül a megfelelő negyedik és ötödik rendű stb. javak?

Egy dolog jószág jellegét, mint láttuk, az a tény feltételezi, hogy az emberi szükségletek kielégítésével okozati kapcsolatba hozható. Láttuk azonban azt is, hogy a jószág és a szükségletek kielégítése közötti közvetlen oksági kapcsolat semmiképpen sem szükségszerű előfeltétele egy dolog jószág jellegének, hanem számos dolog pusztán abból a tényből eredezteti jószág voltát, hogy többé-kevésbé közvetített oksági kapcsolatban áll az emberi szükségletek kielégítésével.

Ha most már bizonyos, hogy a kielégítendő emberi szükségletek megléte a javak minden és minden jellegének előfeltétele, akkor egyúttal az az elv is kijelenthető, hogy a javak, akár közvetlenül hozhatók oksági kapcsolatba az emberi szükségletek kielégítésével, akár az emberi szükségletek kielégítésével való többé-kevésbé közvetített oksági kapcsolatból nyerik a javak jellegét, mégis azonnal elveszítik a jószág jellegét, ha a szükségletek, amelyek kielégítését eddig szolgálták, teljesen eltűnnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a megfelelő szükségletekkel megszűnik annak a kapcsolatnak az egész alapja, amely, mint láttuk, a dolgok jószág jellegét megalapozza.

A cinchona kéreg például megszűnne jószágnak lenni, ha a betegségek, amelyek gyógyítására szolgál, teljesen eltűnnének, mivel akkor megszűnne az egyetlen szükséglet, amelynek kielégítéséhez kauzálisan kapcsolódik. A cinchonakéreg használatának megszüntetése azonban azzal a további következménnyel járna, hogy a megfelelő magasabb rendű javak nagy része is elveszítené jószág jellegét. A kininországok lakói, akik jelenleg a kininfák felkutatásából és hámozásából élnek, hirtelen azt látnák, hogy nemcsak a kininkéreg-készleteik, hanem – természetes következményként – a kininfáik, a csak a kinin előállításához használható szerszámok és eszközök is és különösen azok a speciális munkaszolgáltatások, amelyekkel eddig megélhetésüket keresték elvesztenék jószág jellegüket, mert a megváltozott körülmények között már nem állnának ok-okozati kapcsolatban az emberi szükségletek kielégítésével. Visszatérve az előző példához: Ha a dohányfogyasztás szükséglete az ízlés megváltozásával teljesen megszűnne, ennek nemcsak az lenne a következménye, hogy a teljes dohánykészlet, amely abban a formában áll rendelkezésükre, amelyben az emberek ezt a növényt mérni szokták, elveszítené jószág jellegét. Ez azzal a további következménnyel járna, hogy a nyers dohánylevelek, a kizárólag a feldolgozásukra alkalmas gépek, szerszámok és eszközök, a gyártás során alkalmazott különleges munkaerő, a meglévő dohánymagkészletek stb. szintén elveszítenék jószág jellegüket. Megszűnnének azok az ügynökök jelenleg oly jól fizetett szolgáltatásai, akik Kubában, Manilában, Portoricóban, Havannában stb. különleges szakértelemmel rendelkeznek a dohány minőségének vizsgálatában és a dohány felvásárlásában, de nem kevésbé megszűnnének a szivargyártásban foglalkoztatott számos személy különleges munkaszolgálatai ezekben a távoli országokban és Európában. Még a dohánytermesztésről és a dohányiparról szóló számos könyv is, amelyek jelenleg rendkívül hasznosak a szakemberek számára, megszűnnének jószágnak minősülni, és a kiadók számára eladhatatlanul raktáron maradnának. Nem csak ez, hanem még a dohánydobozok, szivaros dobozok és mindenféle dohánypipa, pipázócső stb. is elveszítenék jószág jellegüket.

Ez a látszólag igen bonyolult jelenség azonban abban a tényben találná meg a magyarázatát, hogy a fent említett javak mindegyike a dohány élvezetére irányuló emberi szükséglet kielégítésével való okozati kapcsolatukból eredezteti a jószág jellegét, és ennek a szükségletnek a megszüntetésével megszűnne az egyik olyan alap, amely megalapozza a jószág voltát.

Egyébként az első rendű javak nem ritkán, sőt a magasabb rendűek általában, nem pusztán az emberi szükségletek kielégítéséhez fűződő elszigetelt, hanem többé-kevésbé számos oksági kapcsolatból nyerik a javak jellegét, és ezért a javak jellege ez utóbbi esetben nem vész el már azzal, hogy e szükségleteknek egyetlen, vagy akár csak egy része megszűnik. Éppen ellenkezőleg, nyilvánvaló, hogy ez az eredmény csak akkor következik be, ha az összes olyan szükséglet, amelynek kielégítésével a jószág ok-okozati kapcsolatban állt, megszűnik, míg ellenkező esetben ezek a javak a megváltozott körülmények között is megőrzik jószág jellegüket az akkor még meglévő szükségletek tekintetében, amelyek kielégítéséhez ok-okozati kapcsolatban állnak, méghozzá teljesen elfogadott módon.

Ebben az esetben is csak annyiban marad meg a javak jellege, amennyiben még mindig ok-okozati kapcsolatban állnak az emberi szükségletek kielégítésével, és ez a jellegük azonnal eltűnik, amikor ez utóbbi szükségletek megszűnnek.

Ha a fent említett eset bekövetkezne, és az emberek dohányfogyasztási igénye teljesen megszűnne, akkor pl. a már emberi fogyasztásra előkészített dohány, és valószínűleg a nyers dohánylevelek, dohánymagok és sok más, az emberiség fenti szükségletének kielégítésével ok-okozati összefüggésben álló magasabb rendű jószág is teljesen elveszítené jószág voltát, de ez az eredmény nem feltétlenül következne be minden itt releváns magasabb rendű jószágnál, azáltal, hogy például a dohánytermesztésre alkalmas föld és az e célra használt mezőgazdasági eszközök, valamint valószínűleg számos, a dohányiparban használt eszköz és gép is megőrizné jószági jellegét, tekintettel más emberi szükségletekre, amelyek kielégítésével ok-okozati összefüggésben állnának még azután is, hogy a dohány élvezetére irányuló szükséglet megszűnt.

Nem a fenti elv módosításának, hanem csupán annak konkrétabb formájának tekintendő az a törvény, hogy a magasabb rendű javak jószág jellegét tekintve az alacsonyabb rendű javak kondicionálják, amelyek előállítására szolgálnak.

Ha ugyanis eddig az összes olyan javakat, amelyek ok-okozati összefüggésben állnak egy emberi szükséglet kielégítésével, összességében vettük figyelembe, és ha tehát az egész oksági lánc egészen az utolsó hatásig, az emberi szükségletek kielégítéséig vizsgálatunk tárgyát képezte, akkor a fenti elv megállapításakor, most a láncnak csak néhány láncszemét fogjuk vizsgálni, például úgy, hogy először is eltekintünk a harmadrendű javaknak az emberi szükségletek kielégítésével való oksági kapcsolatától, és csak e rendű javaknak valamely tetszőlegesen választott magasabb rendű javak megfelelőivel való oksági kapcsolatát tartjuk szem előtt.

4. §  Idő – Hiba

Az a folyamat, amelynek során a magasabb rendű javak fokozatosan átalakulnak alacsonyabb rendű javakká, és amelyek végül az emberi szükségletek kielégítésére szolgálnak, mint az előző szakaszokban láttuk, nem szabály nélküli, hanem – mint minden más átalakulási folyamat – az oksági törvényeknek van alávetve. Az ok-okozati összefüggés gondolata azonban elválaszthatatlan az idő gondolatától. Minden változás folyamata egy keletkezést, egy változást jelent, de ez a váltás csak időben képzelhető el. De az is bizonyos, hogy “soha” nem tudjuk teljesen megragadni az egyes jelenségek oksági összefüggéseit ebben a folyamatban és magát ezt a folyamatot, ha nem tekintjük időben és nem alkalmazzuk rá a mértéket. A változás folyamatában, amelynek során a magasabb rendű javak fokozatosan átalakulnak alacsonyabb rendű javakká, míg végül elérik azt az állapotot, amelyet az emberi szükségletek kielégítésének nevezünk, az idő tehát szintén lényeges momentuma megfigyelésünknek.

Amikor bármely magasabb rendű kiegészítő javakkal rendelkezünk, ezeket a javakat először a következő alacsonyabb rendű javakká kell átalakítani, és így tovább lépésről lépésre, amíg az első rendű javakká nem alakulnak át, amelyeket csak közvetlenül a szükségleteink kielégítésére tudjuk biztosítani. Az e folyamat egyes szakaszai között eltelt időszakok egyes esetekben nagyon rövidnek tűnhetnek, és a technika és a közlekedés fejlődése legalábbis arra irányulhat, hogy egyre inkább lerövidítse őket – teljes eltűnésük azonban elképzelhetetlen. Lehetetlen, hogy bármely magasabb rendű jószágot puszta kézlegyintéssel alacsonyabb rendűvé alakítsunk át; ellenkezőleg, semmi sem biztosabb, mint az, hogy aki egy magasabb rendű jószággal rendelkezik, csak bizonyos idő elteltével lesz képes rendelkezni a következő alacsonyabb rendű megfelelő jószággal, ami az eset jellegétől függően lehet rövidebb vagy hosszabb. De amit itt az oksági lánc egyes láncszemeiről mondunk, az nagyobb mértékben vonatkozik az egész folyamatra.

Az időtartam, amelyet ez a folyamat az egyes esetekben igénybe vesz, az utóbbi jellegétől függően nagymértékben változik. Akinek rendelkezésére áll egy tölgyerdő termeléséhez szükséges föld, munkaerő, szerszámok és vetőmagok, annak száz évet kell várnia, hogy maga rendelkezhessen egy hasznosíthatóan nagy erdővel, és a legtöbb esetben valószínűleg csak az örökösei vagy más jogutódai számára lesz használható, míg az, akinek rendelkezésére állnak az étel vagy ital alapanyagai és az előállításukhoz szükséges szerszámok, munkaerő stb. az esetek egy részében néhány pillanat alatt maga rendelkezhet az élelmiszerrel és itallal. Bármilyen nagy legyen is ez a különbség, egy dolog biztos, hogy az az időtartam, amely a magasabb rendű javak és a megfelelő alacsonyabb rendű javak feletti rendelkezés között van, soha nem tűnik teljesen megszűntnek. A magasabb rendű javak tehát nem a közvetlen jelen szükségleteire tekintettel érik el és tartják meg jószág jellegüket, hanem csak olyan szükségletek tekintetében, amelyek az emberi előrelátás szerint csak akkor fognak érvényesülni, amikor a termelési folyamat, amelyről fentebb beszéltünk, már befejeződött.

Ha az elmondottak alapján bizonyos, hogy amennyiben egy bizonyos felhasználási célt tartunk szem előtt, a magasabb rendű javakkal való rendelkezés mindenekelőtt abban különbözik az alacsonyabb rendű megfelelő javakkal való rendelkezéstől, hogy az utóbbiakat azonnal felhasználhatjuk, míg az előbbiek a javak kialakulásának egy korábbi szakaszát képviselik, és ezért ezt az azonnali felhasználást csak egy bizonyos – az eset jellegétől függően hol hosszabb, hol rövidebb – idő eltelte után teszik lehetővé számunkra, egy másik, igen fontos különbség a javakkal való azonnali rendelkezés és az azokkal való közvetett rendelkezés (a megfelelő magasabb rendű javak birtoklása révén) között, ami megfontolásra késztet bennünket.

Aki bizonyos javakkal közvetlenül rendelkezik, az biztos azok mennyiségében és minőségében. Aki azonban csak közvetve rendelkezik ezekkel a javakkal, azaz egy magasabb rendű jószág megfelelőjének birtoklása révén, az nem tudja ugyanilyen bizonyossággal meghatározni az alacsonyabb rendű javak mennyiségét és minőségét, amelyekkel az árutermelési folyamat végén rendelkezni fog.

Aki száz mázsa gabonát birtokol, az mennyiség és minőség tekintetében olyan biztonsággal rendelkezik ezekkel a javakkal, amilyet a javak közvetlen birtoklása általában nyújtani képes. Aki viszont olyan mennyiségű földdel, vetőmaggal, trágyával, munkaerővel, mezőgazdasági eszközökkel stb. rendelkezik, amennyire általában száz mázsa gabona előállításához van szükség, az a fenti gabonamennyiségnél több, de kevesebb gabona betakarításának lehetőségével is szembesül, és számára még a betakarítás teljes elmaradása sem kizárt; ráadásul a termék minőségét illetően is némi bizonytalanságnak lesz kitéve.

Ez a bizonytalanság a termék mennyiségét és minőségét illetően, amely a megfelelő, magasabb rendű javak révén a rendelkezésünkre áll, egyes termelési ágazatokban nagyobb, míg más ágazatokban kisebb. Aki rendelkezik a cipőgyártáshoz szükséges anyagokkal, szerszámokkal és munkaerővel, az a rendelkezésére álló magasabb rendű javak mennyiségéből és minőségéből elég határozott következtetést tud levonni arra vonatkozóan, hogy a gyártási folyamat végén milyen mennyiségű és minőségű cipővel tud majd rendelkezni. Másrészt, aki rendelkezik egy repcetermesztésre alkalmas földdel és a megfelelő mezőgazdasági eszközökkel, valamint a szükséges munkaerővel, vetőmaggal, trágyával stb., az nem lesz képes teljesen megbízhatóan megítélni a termelési folyamat végén betakarítandó olajos termés mennyiségét és minőségét. És mégis, a fenti két szempontból még mindig kevesebb bizonytalanságnak lesz kitéve, mint egy komlósgazda, egy vadász vagy akár egy gyöngyhalász. Bármilyen nagy is ez a különbség a különböző termelési ágakban, és bár a haladó kultúrának az a tendenciája, hogy folyamatosan csökkenti az itt említett bizonytalanságot, az biztos, hogy a végül elérendő termék mennyiségére és minőségére vonatkozó bizonyos fokú bizonytalanság az eset jellegétől függően minden termelési ágban közös.

E jelenség végső oka az ember sajátos helyzetében rejlik abban az oksági folyamatban, amelyet árutermelésnek nevezünk. A magasabb rendű javak a kauzalitás törvényei szerint a következő alacsonyabb rendű javakká válnak, és így tovább, amíg az első rendű javakká nem válnak, és végül elérik azt az állapotot, amelyet az emberi szükségletek kielégítésének nevezünk. A magasabb rendű javak ennek az oksági folyamatnak a legfontosabb elemei – de korántsem a teljes egészében. Ezeken az áruvilághoz tartozó elemeken kívül olyan elemek is befolyásolják azoknak az oksági folyamatoknak a termékének minőségét és mennyiségét, amelyeket árutermelésnek nevezünk, és amelyeknek a jólétünkkel való oksági kapcsolatát vagy még nem ismertük fel, vagy pedig olyan elemek, amelyeknek a termékre gyakorolt hatását jól ismerjük, de amelyek valamilyen oknál fogva kikerültek a rendelkezésünk alól.

A közelmúltig az emberek nem ismerték a különböző talajtípusok, talajsók és műtrágyák hatását a különböző növények növekedésére, így az előbbieknek többé-kevésbé kedvező vagy kedvezőtlen hatása volt a termelési folyamat végeredményére mennyiségi és minőségi szempontból. A mezőgazdasági kémia területén végzett kutatások révén azonban ennek a bizonytalanságnak egy bizonyos része már megszűnt, és most már az ember kezében van, hogy a kutatást figyelembe véve az egyes esetek tekintetében kedvező hatásokat hozzon létre, és a károsakat kiküszöbölje.

Az időjárás változása a második esetre kínál példát. A legtöbb esetben a gazdák jól tudják, hogy milyen időjárási körülmények lennének a legkedvezőbbek a növények növekedése szempontjából, de mivel nincs hatalmuk a kedvező időjárási körülmények előidézésére vagy a magok számára károsak megakadályozására, a termés minőségét és mennyiségét illetően nem kis mértékben függnek olyan hatásoktól, amelyek, bár mint minden más, az ok-okozati törvények megdönthetetlen alapjain érvényesülnek, mégis, mivel kívül esnek a földművelő emberek hatalmi körén, az utóbbiak számára véletlennek tűnnek.

Az embereknek a termeléshez szükséges magasabb rendű javak birtoklása révén rendelkezésükre áll a termék minőségének és mennyiségének előre látásának nagyobb vagy kisebb fokú bizonyossága. Ez attól függ, hogy többé-kevésbé teljes mértékben ismerik-e az említett javak előállításával okozati összefüggésben álló oksági folyamat elemeit, és hogy többé-kevésbé teljes mértékben alávetik-e azokat az emberek rendelkezésének. A bizonytalanság mértéke a fenti két megfontolások az ellentétéből fakad. Minél több olyan elem vesz részt a javak előállításának oksági folyamatában, amelyeket nem ismerünk, vagy amelyekről, ha ismerjük is őket, nem tudunk rendelkezni, vagyis minél nagyobb ezeknek a javak jellegével nem rendelkező elemeknek a száma, annál nagyobb az emberi bizonytalanság az egész oksági folyamat termékének, vagyis a megfelelő alacsonyabb rendű javaknak a minőségét és mennyiségét illetően.

Ez a bizonytalanság ma az ember gazdasági bizonytalanságának egyik leglényegesebb mozzanata, és mint a következőkben látni fogjuk, a legnagyobb gyakorlati jelentőséggel bír az emberi gazdaság számára.

5. § Az emberiség növekvő jólétének okairól

“A munka termelőerejének legnagyobb növekedése – mondja Adam Smith – és az ügyesség, az ügyesség és az értelem növekedése, amellyel a munkát mindenütt irányítják vagy végzik, úgy tűnik, a munkamegosztás hozadéka volt”[5], és “a különböző szakmák termelésének nagymértékű növekedése, amelyet a munkamegosztás eredményezett, egy jól kormányzott társadalomban azt az általános jólétet eredményezi, amely a nép legalacsonyabb osztályaira is kiterjed”[6].

Adam Smith tehát a fokozatos munkamegosztást tette az emberiség gazdasági fejlődésének sarkalatos pontjává, összhangban azzal a meghatározó jelentőséggel, amelyet a munka elemének tulajdonít az emberi gazdaságban. Úgy vélem azonban, hogy az itt említett kiváló kutató a munkamegosztásról szóló fejezetében csak egyetlen okot hozott felszínre az emberiség növekvő jólétének, míg más, nem kevésbé hatékony okok elkerülték a figyelmét.

Képzeljük el egy ausztrál törzs szakmai munkáját a törzs egyes tagjai között felosztva, egy részük vadászként, mások halászként, megint mások kizárólag a vadon termő növényi táplálékkal való foglalkozással, a nők részben kizárólag az étel elkészítésével, részben a ruházat készítésével foglalkoznak. Sőt, gondolatban vigyük tovább a munkamegosztást e nép körében, úgy, hogy minden különleges munkafajtát a törzs külön tagjai is végeznének, és most tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon a munkamegosztás, bármennyire is megvalósuljon, vajon a nép tagjai rendelkezésére álló élvezeti eszközökre nézve azt a fokozódó hatást gyakorolná-e, amelyet Adam Smith a fokozatos munkamegosztás következményeként ír le. Nyilvánvaló, hogy az emberek, és így minden más is, a fenti módon kevesebb erőfeszítéssel érik el a korábbi munkahatást, és a korábbi erőfeszítéssel nagyobb munkahatást, így javítva helyzetén, amennyiben ez a munkatevékenység célszerűbb és hatékonyabb elvégzése útján általában lehetséges. Ez a fejlődés azonban nagyon különbözni fog attól, amit a gazdaságilag fejlődő népeknél ténylegesen megfigyelhetünk. Ha viszont egy nép ahelyett, hogy pusztán szakmai tevékenységre, vagyis a rendelkezésre álló alacsonyabb rendű javak (az emberiség legdurvább állapotaiban többnyire az első és körülbelül a második rendű javak) gyűjtésére szorítkozna, a harmadik, negyedik és magasabb rendű javakhoz folyamodik, és ha a szükségletei kielégítésére szolgáló javak felhasználásában egyre magasabb rendűek felé halad, akkor – legalábbis célszerű munkamegosztás esetén – bizonyára érzékelni fogjuk jólétében azt a fejlődést, amelyet Adam Smith hajlamos volt kizárólag az utóbbi körülménynek tulajdonítani.

Látni fogjuk, hogy a vadász, aki bunkósbottal vadászik, átmegy az íjjal és hálóval való vadászatba, a szarvasmarha-tenyésztésbe, majd ez utóbbi egyre intenzívebb formáiba; látni fogjuk, hogy a vadon termő növényi táplálékon élő emberek átmennek a mezőgazdaság egyre intenzívebb formáiba, a szakmák kialakulnak, szerszámok és gépek által tökéletesednek, és ezzel szoros összefüggésben e nép jóléte növekszik.

Minél tovább haladnak az emberek ebben az irányban, annál változatosabbá válnak a javak fajtái, annál változatosabbá válnak a feladatok, annál szükségesebb és gazdaságosabb lesz a fokozatos munkamegosztás. Világos azonban, hogy az ember rendelkezésére álló fogyasztási cikkek növekvő bővülése nem az utóbbi körülmény kizárólagos hatása, sőt, még csak nem is nevezhető az ember gazdasági fejlődésének legfontosabb okának, hanem csak egy tényezőnek tekinthető azon nagy hatások közül, amelyek az emberi fajt a nyerseségtől és a nyomortól a kultúrához és a jóléthez vezetik.

Nem nehéz magyarázatot találni arra a növekvő hatásra, amelyet a magasabb rendű javak fokozatos vonzása gyakorol az ember rendelkezésére álló élvezeti eszközökre (az első rendű javakra).

A foglalkozási gazdaság legdurvább formája a természet által kínált legalacsonyabb rendű javak gyűjtésére korlátozódik. A gazdálkodó embereknek nincs befolyásuk a termelésre; keletkezésük független az emberek vágyaitól és szükségleteitől, és azokhoz képest véletlenszerű. De amikor az emberek elhagyják a gazdaságnak ezt a legdurvább formáját, megvizsgálják azokat a dolgokat, amelyeknek az oksági folyamatban való összekapcsolódása révén az élvezeti javak létrejönnek, és hatalmukba veszik, vagyis magasabb rendű javakká alakítják őket, akkor az élvezeti javak az oksági törvény alapján jönnek létre, mint korábban, de létrejöttük már nem valami véletlenszerű dolog az emberek vágyaihoz és szükségleteihez képest, hanem olyan folyamat, amely az emberek hatalmában áll, és az emberi céloknak megfelelően szabályozza magát a természet törvényei által meghatározott korlátok között. Az élvezeti javak, amelyek korábban a kialakulásuk feltételeinek véletlen egybeesése termékei voltak, amint az emberek felismerték ezeket az utóbbiakat, és a természet törvényei által meghatározott határokon belül hatalmukba vették őket, akaratuk termékei, és az emberek rendelkezésére álló mennyiségük csak a dolgok oksági összefüggéseibe való betekintésük mértékében és a dolgok feletti hatalmuk mértékében találja meg a korlátait.

A dolgok és a jólétük közötti ok-okozati összefüggés fokozatos felismerése, valamint a dolgok távolabbi feltételeinek fokozatos elsajátítása vezette tehát az embereket a durvaság és a legmélyebb nyomorúság állapotából a műveltségük és jólétük jelenlegi szintjére. Hatalmas földterületeket alakítottak át, melyeket néhány, rendkívüli szegénységben és munkával élő ember lakott, sűrűn lakott, művelt földekké, és semmi sem biztosabb, mint hogy az emberiség gazdasági fejlődése a következő korszakokban szintén a fent említett fejlődésben fogja megtalálni a maga mértékét.

6. § A javak birtoklása

Az emberek szükségletei sokrétűek, és életük és jólétük nem biztosított, ha csak a szükségleteik bármelyikének kielégítésére szolgáló eszközök állnak rendelkezésükre, legyenek azok bármilyen bőségesek is. Az emberek szükségleteik kielégítésének módja tehát a teljességet tekintve szinte korlátlan változatosságot mutathat; de a szükségletek kielégítésének némi harmóniája egy bizonyos pontig szinte elengedhetetlen az életük és jólétük megőrzéséhez. Az egyik élhet palotákban, fogyaszthatja a legfinomabb ételeket és öltözhet a legdrágább ruhákba, a másik pedig keresheti éjszakai szállásául egy nyomorúságos kunyhó sötét zugát, élhet ételmaradékon  és rongyokba burkolózva – de mindkettőnek arra kell törekednie, hogy mind a lakás- és ruhaszükségletét, mind az élelemigényét kielégítse. Világos, hogy egyetlen szükséglet  legteljesebb kielégítése sem képes fenntartani életünket és jólétünket.

Ebben az értelemben nem ésszerűtlen azt mondani, hogy a gazdasági alany rendelkezésére álló összes jószág a javak jellegét tekintve kölcsönösen feltételezi egymást, mivel mindegyikük nem képes önmagában, hanem csak a többi jószággal együttesen megvalósítani azt az átfogó célt, amelyet mindannyian szolgálnak, vagyis életünk és jólétünk megőrzését.

Az elszigetelt gazdaságokban, és még ott is, ahol az emberek közötti érintkezés jelentéktelen, az emberiség életének és jólétének megőrzéséhez szükséges javaknak ez az egysége külsőleg is megjelenik számunkra az egyes gazdasági szereplők rendelkezésére álló javak összességében, sőt az a harmónia, amellyel szükségleteiket kielégíteni igyekeznek, a javak birtoklásában is tükröződik.[7] A magasabb kultúrában, és különösen a mi fejlett forgalmi viszonyaink között, ahol bármely gazdasági jószág egy mennyiségének elégséges birtoklása az összes többi megfelelő mennyiségével való rendelkezést biztosítja, a fenti kép az egyén gazdaságát tekintve elmosódni látszik, de annál világosabban áll előttünk a nemzetgazdaságban.

Mindenütt azt látjuk, hogy nem az egyes javak, hanem a különböző típusú javak összessége szolgálja a gazdasági szereplők céljait, a javak összessége, amely vagy közvetlenül, mint az elszigetelt gazdaságban, vagy mint a mi fejlett viszonyaink között, részben közvetlenül, részben közvetve áll az egyes gazdasági szereplők rendelkezésére, és csak ebben az összességben hozza meg azt a sikert, amelyet a szükségletek kielégítésének és ennek további következményeként az emberiség élete és jóléte biztosításának nevezünk.

A gazdasági élet szereplője számára szükségletei kielégítésére rendelkezésre álló javak összességét nevezzük a birtokolt javainak, és így nem egy önkényesen összeállított jószágmennyiségként, hanem szükségleteinek tükörképeként, strukturált egészként jelenik meg előttünk, amely nem csökkenthető vagy növelhető egyetlen lényeges részében sem anélkül, hogy ne befolyásolná az általa szolgált átfogó cél megvalósulását.


[1] Arisztotelész (Polit. I. 3) az emberek életeszközeit és jólétét “javaknak” nevezi. Az a túlnyomórészt etikai nézőpont, amelyből az ókor az életfeltételeket szemlélte, egyébként nyilvánvaló a legtöbb ókori írónak a hasznosság vagy a javak természetéről vallott nézeteiben, ahogyan a középkori írók vallási nézőpontja is nyilvánvaló. “Semmi hasznos, csak az, ami az örök élet kegyelmében részesül.” mondja Ambrosias, és még Thomassin is, akinek gazdasági nézetei a középkorhoz tartoznak, azt írja: (Traitede negoce 1697. S. 22): “A mérés hasznossága a megfontolások alapján az örök élet.” Az újabbak közül Forbonnais a következőképpen definiálja a javakat: “Azok a tulajdonságok, amelyek nem teszik lehetővé az éves termelést, mint például az értékes bútorok, fogyasztásra szánt tulajdonságok” (Principes economiques, 1767, Chap. I., S. 174. ff., ed. Daire), azáltal, hogy szembeállítja őket a “richesses”-ekkel (a megtérülő javakkal), ahogyan más értelemben Dupont is teszi (Physiokratie, CXVI1I. o.). A “jószág” szónak a modern tudományra jellemző értelemben való használatát már Le Trosne-nál is megtaláljuk (de l’interör social, 1777. Ch. I. I. §. 1), aki a szükségleteket szembeállítja a szükségletek kielégítésének eszközeivel, és ez utóbbiakat javaknak (biens) nevezi. Vö. még Necker: Legislation et commerce des grains, 1776, Part. I., Ch. 4. Say names (Conrs. d’econ. polit., 1828, 1., 132. o.) javak (biens): “a rendelkezésünkre álló eszközök szükségleteink kielégítésére.” A fejlődés, amelyet a javakról szóló tan Németországban vett, a következőkből is kitűnik: A jószág fogalmát: Soden (Nationalökonomie, 1805, I., 43. §) határozza meg: = H. L. v. Jacob (Grundsätze der Nationalök., 1806, §. 23): “Minden, ami az emberi szükségletek kielégítésére szolgál”; Hufeland: (Neue Grundlegung der Staatswiss., 1807, I., I., § . 1 ) : “Minden eszköz, amely az ember célját szolgálja;” Storch: (Cours d’économ polit., 1815, I., 56 ft. o.) azt mondja: “Az az ítélet, amelyet a dolgok hasznosságáról alkotunk… teszi őket javakká.” Az ő alapján Fulda (Kammeralwissenscliaften, 1816, 2. o., szerk. 1820) aztán meghatározza: “Jószág = minden, amit az ember szükségletei kielégítésének eszközeként ismer el” (de vö. már Hufeland a. a. 0., I., 5. §), Roscher (System I., 1. §): “Mindaz, amit valamely valódi emberi szükséglet kielégítésére szolgáló elágazónak ismerünk el”.

[2] A fentiekből nyilvánvaló, hogy a javak jellege nem valami, ami hozzájuk kötődik, vagyis nem tulajdonságuk, hanem csupán egy olyan viszonyként jelenik meg előttünk, amelyben bizonyos dolgok az emberekhez kapcsolódnak, egy olyan viszonyként, amelynek eltűnésével természetesen megszűnnek javak lenni.

[3] Arisztotelész (de anima, III. 10) már különbséget tesz a valódi és a képzelt javak között. és képzelt javak között, attól függően, hogy a szükségletet az észszerűség vezérli-e. vagy észszerűtlen.

[4] Schaffle, Theorie der abschließenden Verhältnisse, 1867, 2. o. -. Vö. Stenart: Principles of polit. economy. Basil 1796, IL, 128. o. ff., ahol a javakat már javakra, személyes szolgáltatásokra és jogokra osztják, és az utóbbiakhoz (ibid. 141. o.) az eladható kiváltságokat is hozzászámítják; Say a javak közé sorolja (Mens.): Ügyvédi kamarát, egy kereskedő ügyfélkörét, újságíró vállalkozásokat, de egy katonai vezető hírnevét stb. is (Cours complet III. p. 219, 1828); Hermann (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, 1832, pp. 2, 3, 7, 289. o.) a külső javak fogalma alá sorolja az élet számos feltételét (társas, szerelmi, családi, szerzési stb. feltételek), és ezeket szembeállítja az anyagi javakkal és a személyes szolgáltatásokkal, mint a javak sajátos kategóriájával; Rosche System I., 3. §, az államot is a “viszonyok” közé sorolja, míg Schaffle a viszonyok fogalmát “az eladások magánellenőrzése és az egyidejűség elnyomása által kizárólagossá tett átruházható bérleti díjakra” korlátozza (uo. 12. o.), ahol a “bérleti díj” fogalmát az e szerzőre jellemző értelemben kell érteni (Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, 1867, 192. o. ff.). Vö. még Soden (Nationalökonomie I., 26 ff. §) és Hufeland (Neue Grundleg. L, 30. p. 30. szerk. 1815).

[5] A nemzetek gazdagsága, . Ch. 1. Basil 1801, T. 1, p. 6.

[6] ibid. 11. o., ff.

[7] Vö. Stein, Lehrbuch, 36. o., ff.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: