Carl Menger: A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPELVEI

Fordította[1]: Némethné Pál Katalin és Németh Imre

F. A. v. HAYEK: Carl Menger

(előszó a londoni kiadáshoz)

A közgazdaságtan története tele van elbeszélésekkel elfeledett elődökről, akiknek a munkássága nem volt hatásos, és csak akkor fedezték fel őket újra, miután fő gondolataik népszerűvé váltak, az egyidejű felfedezések figyelemre méltó egybeeséseiről, és az egyes könyvek sajátos sorsáról. De bizonyára kevés olyan eset van a közgazdaságtanban vagy bármely más tudományágban, amikor egy olyan szerző munkái, aki forradalmasított egy már jól fejlett tudományágat, és akinek a munkásságát általánosan elismerték, olyan kevéssé ismertek maradtak, mint Carl Mengeré. Nehéz hasonló esetet elképzelni, amikor egy olyan mű, mint az Alapelvek, maradandó és tartós hatást gyakorolt, de pusztán véletlenszerű körülmények következtében mégis rendkívül korlátozottan terjedt el.

A hozzáértő történészek számára nem lehet kétséges, hogy ha az osztrák iskola az elmúlt hatvan évben szinte egyedülálló helyet foglalt el a közgazdaságtudomány fejlődésében, az teljes mértékben az általa lefektetett alapoknak köszönhető. Az iskola hírnevét a külvilágban és rendszerének fontos pontokon való fejlődését zseniális követőinek, Eugen von Böhm-Bawerknek és Friedrich von Wiesernek köszönhette. De nem csorbítjuk indokolatlanul e szerzők érdemeit, ha azt mondjuk, hogy alapvető gondolatai teljes mértékben és teljes egészében Carl Mengerhez tartoznak. Ha nem találta volna meg ezeket a tanítványokat, talán viszonylag ismeretlen maradt volna, talán osztozott volna annak a sok zseniális embernek a sorsában, akik megelőzték őt és elfelejtődtek, és szinte biztos, hogy a német nyelvterületen kívül sokáig alig ismerték volna. Ami azonban közös az osztrák iskola tagjaiban, ami sajátosságuknak számít, és ami megalapozta későbbi hozzájárulásaikat, az Carl Menger tanításának elfogadása.

A határhaszon elvének egymástól független és gyakorlatilag egyidejű felfedezése William Stanley Jevons, Carl Menger és Leon Walras által túl jól ismert ahhoz, hogy újra el kelljen mesélni. Az 1871-es évet, amelyben mind Jevons Politikai gazdaságtanának elmélete, mind Menger Grundsätze című műve megjelent, ma már általánosan és joggal tekintik a közgazdaságtani fejlődés modern korszaka kezdetének. Jevons már kilenc évvel korábban felvázolta alapgondolatait egy (1866-ban megjelent) előadásban, amely azonban kevés figyelmet keltett, Walras pedig csak 1874-ben kezdte publikálni hozzászólásait, de a három alapító munkájának teljes függetlensége egészen biztos. És valóban, bár központi pozícióik, rendszerük azon pontja, amelynek ők és kortársaik természetesen a legnagyobb jelentőséget tulajdonították, azonosak, munkájuk általános jellegét és hátterét tekintve olyan világosan különbözik egymástól, hogy a legérdekesebb probléma valójában az, hogyan vezethettek ilyen különböző utak ilyen hasonló eredményekhez.

Carl Menger munkássága szellemi hátterének megértéséhez szükséges néhány szó a közgazdaságtan akkori általános helyzetéről. Bár J. S. M i l l s elveinek megjelenése 1848 körül és az új iskola megjelenése közötti negyedszázadban a klasszikus politikai gazdaságtan sok tekintetben a legnagyobb diadalokat aratta az alkalmazott területeken, alapjai, különösen az értékelmélet, egyre inkább hiteltelenné váltak. Talán maga a szisztematikus kifejtés J. S. Mill Elveiben, annak ellenére vagy éppen azért, mert önelégülten elégedett volt az értékelmélet tökéletes állapotával, valamint a tanítás más lényeges pontjait érintő későbbi visszavonásai is rámutattak a klasszikus rendszer hiányosságaira Mindenesetre a kritikus támadások és az újjáépítési kísérletek a legtöbb országban megsokszorozódtak.

A klasszikus közgazdasági iskola hanyatlása azonban sehol sem volt gyorsabb és teljesebb, mint Németországban. A Történelmi Iskola támadásai alatt nemcsak a klasszikus tanokat hagyták el teljesen – ezek soha nem vertek szilárd gyökeret a világnak ezen a részén -, hanem az elméleti elemzésre tett minden kísérletet mély bizalmatlansággal kezeltek. Ez részben módszertani megfontolások miatt történt. De még inkább a klasszikus angol iskola – amely az “etikai iskola” névvel büszkélkedő új csoport reformbuzgalmának útjában állt – gyakorlati következtetéseivel szembeni erős ellenszenv volt az oka. Angliában a közgazdasági elmélet fejlődése csak stagnált. Németországban a történeti közgazdászok második nemzedéke nőtt fel, akik nemcsak hogy soha nem ismerkedtek meg igazán a létező egyetlen jól kidolgozott elméleti rendszerrel, hanem megtanulták, hogy mindenfajta elméleti spekulációt haszontalannak, ha nem egyenesen károsnak tekintsenek.

A klasszikus iskola tanait valószínűleg túlságosan lejáratták ahhoz, hogy az elméleti problémák iránt továbbra is érdeklődők számára az újjáépítés lehetséges alapját képezzék. A század első felének német közgazdászainak írásaiban azonban voltak olyan elemek, amelyek egy lehetséges új fejlődés csíráit tartalmazzák.[2] Az egyik oka annak, hogy a klasszikus tanok sohasem tudtak szilárdan érvényesülni Németországban, az volt, hogy a német közgazdászok mindig is tudatában voltak bizonyos ellentmondásoknak, amelyek minden költség- vagy munkaérték-elméletben benne rejlenek. Talán részben Condillac és más tizennyolcadik századi francia és olasz szerzők hatásának köszönhetően fennmaradt egy olyan hagyomány, amely nem volt hajlandó teljesen elválasztani az értéket a hasznosságtól. A század első éveitől kezdve az ötvenes-hatvanas évekig írók sora – akik közül Hermann volt talán a kiemelkedő és legbefolyásosabb alak (a teljesen sikeres Gossen észrevétlen maradt) – próbálta a hasznosság és a szűkösség gondolatait az érték magyarázatában ötvözni, és gyakran nagyon közel kerültek a Menger által kínált megoldáshoz. Menger ezeknek a spekulációknak köszönhette a legtöbbet, amelyek a korabeli angol közgazdászok gyakorlatiasabb elméi számára haszontalan filozófiai kirándulásoknak tűnhettek. Egy pillantás az Alapelvek című művének terjedelmes lábjegyzeteire, vagy a jelen kiadáshoz csatolt szerzői névmutatóra megmutatja, hogy milyen rendkívüli széleskörű ismeretekkel rendelkezett e német, valamint a francia és olasz szerzőkről, és hogy a klasszikus angol iskola írói milyen kis szerepet játszanak ehhez képest.

De bár Menger valószínűleg felülmúlta a határhasznossági doktrína valamennyi alapítótársát a szakirodalom ismeretének szélességében – és csak egy szenvedélyes könyvgyűjtőtől, akit az enciklopédikus Roscher példája inspirált, lehetett hasonló ismereteket várni abban a korban, amikor a Grundsätze íródott -, vannak furcsa hiányosságok azon szerzők listájában, akikre hivatkozik, amelyek messzemenően magyarázzák a Jevons és Walras megközelítésétől való eltérését.[3] Különösen jelentős, hogy az Alapelvek megírásának idején nyilvánvalóan nem ismerte Cournot munkásságát, akinek a modern közgazdaságtan többi alapítója, Walras, Marshall és valószínűleg Jevons[4] is közvetlenül vagy közvetve köszönettel tartozott. Még meglepőbb azonban az a tény, hogy Menger abban az időben, úgy tűnik, nem ismerte von Thünen munkásságát, amelyről azt várnánk, hogy különösen rokonszenvesnek találta volna. Miközben tehát elmondható, hogy olyan légkörben dolgozott, amely kifejezetten kedvezett a haszonelvű elemzésnek, nem volt semmi olyan határozott alapja, amelyre egy modern árelméletet építhetett volna, mint ugyanezen a területen dolgozó társainak, akik mind Cournot hatása alatt álltak, amihez Walras esetében Dupuit[5], Marshall esetében pedig Thünen hatása is hozzáadódik.

Érdekes spekuláció arra gondolni, milyen irányt vett volna Menger gondolkodásának fejlődése, ha megismerte volna a matematikai analízis ezen alapítóit. Érdekes tény, hogy tudomásom szerint sehol sem nyilatkozott a matematika mint a gazdasági elemzés eszközének értékéről. Nincs okunk feltételezni, hogy hiányzott volna hozzá a technikai felszerelés vagy a hajlandóság. Éppen ellenkezőleg, a természettudományok iránti érdeklődése kétségtelen, és munkásságában végig érződik a természettudományok módszerei iránti erős elfogultsága. Az a tény pedig, hogy testvérei, különösen Anton, köztudottan intenzíven érdeklődtek a matematika iránt, és hogy fia, Karl neves matematikus lett, valószínűleg a család határozott matematikai vonulatának bizonyítékaként értékelhető. De bár később nemcsak Jevons és Walras, hanem honfitársai, Auspitz és Lieben munkásságát is ismerte, a matematikai módszerre egyetlen módszertani írásában sem hivatkozik.[6] Vajon arra kell-e következtetnünk, hogy inkább szkeptikus volt annak hasznosságát illetően?

A hatások közül, amelyeknek Menger gondolkodásának formálódása során ki kellett, hogy legyen téve, teljesen hiányzik az osztrák közgazdászok hatása, azon egyszerű oknál fogva, hogy a XIX. század elején Ausztriában gyakorlatilag nem voltak őshonos közgazdászok. Azokon az egyetemeken, ahol Menger tanult, a politikai gazdaságtant a jogi tanterv részeként oktatták, többnyire Németországból importált közgazdászok. És bár Menger, mint az összes későbbi osztrák közgazdász, a jogi doktorátusig jutott, nincs okunk azt hinni, hogy közgazdász tanárai valóban ösztönzőleg hatottak volna rá. Ez azonban az ő személyes történetéhez vezet minket.

1840. február 28-án született Új-Sandecben, Galíciában, a mai Lengyelország területén, egy ügyvéd fiaként, és osztrák kézművesek, zenészek, köztisztviselők és katonatisztek régi családjából származott, akik csak egy generációval korábban költöztek Csehország német részeiből a keleti tartományokba. Anyai nagyapja[7], egy cseh kereskedő, aki a napóleoni háborúk alatt szerzett vagyont, nagy birtokot vásárolt Nyugat-Galíciában, ahol Carl Menger gyermekkorának nagy részét töltötte, és 1848 előtt még látta a parasztok féljobbágyi viszonyait, amelyek Ausztria ezen részén hosszabb ideig fennálltak, mint Európa bármely más részén Oroszországon kívül. Két testvérével, Antonnal, a későbbi ismert jogi és szocialista íróval, a Munka teljes terméséhez való jog szerzőjével, Carl kollégájával a bécsi egyetem jogi karán, és Maxszal, aki annak idején ismert osztrák parlamenti képviselő és szociális problémákról író volt, a bécsi (1859-60) és a prágai (1860-63) egyetemen járt együtt. Miután a krakkói egyetemen doktorált, először az újságírásnak szentelte magát, és lembergi, majd bécsi lapoknak írt gazdasági kérdésekről. Néhány év elteltével belépett a közszolgálatba az osztrák “Ministerratspräsidium” sajtóosztályán, amely hivatal mindig is különleges pozíciót töltött be az osztrák közszolgálatban, és sok tehetséges embert vonzott.

Wieser beszámol arról, hogy Menger egyszer azt mondta neki, hogy egyik feladata az volt, hogy felméréseket írjon a piacok állapotáról egy hivatalos újságnak, a “Wiener Zeitungnak” és a piaci jelentések tanulmányozása közben döbbent rá a kirívó kontrasztra a hagyományos árelméletek és azon a tények között, amelyeket a tapasztalt gyakorlatias emberek döntőnek tartottak az árak meghatározása szempontjából. Nem tudjuk, hogy valóban ez volt-e az eredeti ok, amely Mengert az árak meghatározásának tanulmányozásához vezette, vagy – ami valószínűbbnek tűnik – csak határozott irányt adott azoknak a tanulmányoknak, amelyeket az egyetem befejezése óta folytatott. Aligha kétséges azonban, hogy az egyetem elhagyása és az Alapelvek kiadása között eltelt évek során intenzíven dolgozhatott ezeken a problémákon, késleltetve a kiadást, amíg rendszerét teljesen ki nem dolgozta az elméjében.[8]

Állítólag egyszer megjegyezte, hogy a Grundsätze-t morbid izgalom állapotában írta. Ez aligha jelentheti azt, hogy ez a könyv hirtelen ihletés eredménye volt, amelyet nagy sietséggel terveztek és írtak. Kevés könyvet lehetett volna gondosabban megtervezni; Ritkán dolgozták ki egy ötlet első kifejtését ilyen alaposan, és követték nyomon annak minden következményével együtt. 1871 elején megjelent karcsú kötetet egy átfogó értekezés első, bevezető részének szánták. Azokkal az alapvető kérdésekkel foglalkozott, amelyekben nem értett egyet az elfogadott véleménnyel, azzal a teljességgel, amely ahhoz szükséges, hogy kielégítse a szerzőt, akit abszolút szilárd alapokra épít. Az ebben az “Első, általános részben” tárgyalt problémák, ahogy a címoldalon le van írva, azok az általános feltételek voltak, amelyek gazdasági tevékenységhez, értékcseréhez, árhoz és pénzhez vezettek. A fia által több mint ötven évvel később, a második kiadás bevezetőjében közölt kéziratos jegyzetekből tudjuk, hogy a második rész a “kamatokkal, bérekkel, bérleti díjjal, jövedelemmel, hitellel és papírpénzzel”, a harmadik “alkalmazott” rész a termelés és kereskedelem elméletével, míg a negyedik rész a jelenlegi gazdasági rendszer kritikájával és a gazdasági reformjavaslatokkal foglalkozott.

Fő célja, amint azt az előszóban mondja (x. o., vö. még I43 n. o.), egy egységes árelmélet volt, amely egyetlen vezető gondolattal magyarázna minden árjelenséget, különösen a kamatokat, a béreket és a bérleti díjakat is. A kötetnek több mint a fele olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek csak előkészítik az utat ehhez a fő feladathoz – ahhoz a koncepcióhoz, amely az új iskolának különleges karaktert, azaz szubjektív, személyes értelemben vett értéket adott. Még ez sem érhető el a főbb fogalmak alapos vizsgálata előtt, amelyekkel a gazdasági elemzésnek dolgoznia kell.

A korábbi német írók hatása, akik előszeretettel használták a kissé pedáns osztályozást és a fogalmak hosszadalmas meghatározását, itt egyértelműen érezhető. Menger kezében azonban új életre kelnek a hagyományos német tankönyvek időtálló “alapfogalmai”. A száraz felsorolás és meghatározás helyett egy olyan elemzés erőteljes eszközévé válnak, amelyben minden lépés elkerülhetetlenül szükségszerűen következik az előzőből. És bár Menger fejtegetéséből még mindig hiányzik Böhm-Bawerk és Wieser írásainak számos lenyűgöző mondata és elegáns megfogalmazása, tartalmában aligha marad el, és sok tekintetben határozottan felülmúlja ezeket a későbbi műveket.

Jelen bevezetésnek nem célja, hogy Menger érvelésének összefüggő vázlatát adja. Vannak azonban feldolgozásának bizonyos kevésbé ismert, némileg meglepő aspektusai, amelyek külön említést érdemelnek. Az emberi szükségletek és a kielégítésükhöz szükséges eszközök közötti oksági kapcsolat gondos kezdeti vizsgálata, amely az első néhány oldalon belül elvezet az első, második, harmadik és magasabb rendű javak ma már ünnepelt megkülönböztetéséhez, valamint a különböző javak közötti komplementaritás ma már ugyanilyen jól ismert fogalmához, jellemző arra a különös figyelemre, amelyet, a széles körben elterjedt ellenkező benyomás ellenére az osztrák iskola a termelés technikai szerkezetének mindig is szentelt, amely figyelem a legtisztább szisztematikus kifejezést Wieser kései művében, a “Vor-werttheoretischen Teil”-ben találja meg, amely megelőzi az értékelmélet tárgyalását Wieser későbbii művében, a “The Theory of Social Economy”-ban (1914).

Még figyelemreméltóbb az a kiemelkedő szerep, amelyet az időelem már a kezdetektől fogva játszik. Nagyon általános az a benyomás, hogy a modern közgazdaságtan korábbi képviselői hajlamosak voltak elhanyagolni ezt a tényezőt. Ami a modern egyensúlyelmélet matematikai kifejtésének megalkotóit illeti, ez a benyomás valószínűleg jogos. Nem így Menger esetében. Számára a gazdasági tevékenység alapvetően a jövőre vonatkozó tervezés, és a különböző szükségletek tekintetében az emberi előrelátás időszakáról vagy inkább különböző időszakokról szóló fejtegetései (lásd különösen a 34-36. oldalt) határozottan modernnek hatnak.

Ma már szinte nehéz elhinni, hogy Menger volt az első, aki a szabad és a gazdasági javak közötti különbséget a szűkösség gondolatára alapozta. De, ahogy ő maga mondja (70. o.), míg maga a fogalom nem volt ismert az angol szakirodalomban, addig az őt megelőző német szerzők, különösen Hermann, mindannyian az erőfeszítés értelmében vett költség jelenlétére vagy hiányára próbálták alapozni a megkülönböztetést. De nagyon jellemző, hogy miközben Menger egész elemzése a szűkösség gondolatán alapul, ezt az egyszerű kifejezést sehol sem használja. Az “elégtelen mennyiség” vagy “das ökonomische Mengenverhältnis” (a gazdasági mennyiségi viszony) a nagyon pontos, de kissé nehézkes kifejezések, amelyeket ehelyett használ.

Munkásságának egészére jellemző, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonít egy jelenség gondos leírásának, mint annak rövid és találó elnevezésének. Ez gyakran megakadályozza, hogy az értekezése olyan hatásos legyen, mint amilyennek szerette volna. De ez megvédi őt egy bizonyos egyoldalúságtól és a túlzott leegyszerűsítésre való hajlamtól is, amelyhez egy rövid formula oly könnyen vezet. Ennek klasszikus példája természetesen az a tény, hogy Menger nem a Wieser által bevezetett határhasznosság kifejezést használta – és tudomásom szerint soha nem is használta -, hanem az értéket mindig a kissé ügyetlen, de pontos kifejezéssel magyarázta: “az a fontosság, amelyet konkrét javak vagy javak mennyiségei kapnak számunkra abból a tényből, hogy tudatában vagyunk annak, hogy szükségleteink kielégítése a felettük való rendelkezésünktől függ”, és ennek az értéknek a nagyságát úgy írja le, hogy az egyenlő azzal a jelentőséggel, amelyet a legkevésbé fontos kielégítésnek tulajdonítunk, amelyet a rendelkezésre álló árumennyiség egyetlen egysége biztosít (pp. 87 és 99).

Egy másik, talán kevésbé fontos, de nem elhanyagolható példája annak, hogy Menger nem hajlandó egyetlen formula formájában összefoglalni a magyarázatokat, még korábban, az egyéni szükségletek intenzitásának csökkenő intenzitásának a növekvő kielégüléssel történő tárgyalása során fordul elő. Ez az élettani tény, amely később “a szükségletek kielégítésének Gossen-féle törvénye” néven némileg aránytalan szerepet kapott az értékelmélet kifejtésében, sőt Wieser Menger fő felfedezéseként üdvözölte, Menger rendszerében a megfelelőbb kisebb szerepet kapja, mint azon tényezők egyike, amelyek lehetővé teszik, hogy a szükséglet különböző egyéni érzéseit fontosságuk sorrendjében rendezzük.

A szubjektív érték tiszta elméletével kapcsolatban egy másik, még érdekesebb ponton Menger nézetei figyelemre méltóan modernek. Bár időnként az értékről mint mérhető értékről beszél, kifejtése világossá teszi, hogy ez alatt nem ért mást, mint hogy bármelyik áru értéke kifejezhető egy másik, azonos értékű áru megnevezésével. Az ábrákról, amelyeket a hasznossági skálák ábrázolására használ, kifejezetten azt mondja, hogy azok nem az abszolút, hanem csak a szükségletek relatív fontosságát hivatottak ábrázolni (163-176. o.), és már a példákból, amelyeket bemutatásukkor hoz, teljesen világossá válik, hogy nem kardinális, hanem ordinális ábráknak gondolja őket (92. o.)[9].

Az általános elv mellett, amely lehetővé tette számára, hogy az érték magyarázatát alapozza, Menger hozzájárulásai közül valószínűleg a legfontosabb ennek az elvnek az alkalmazása arra az esetre, amikor egynél több jószágra van szükség bármely szükséglet kielégítésének biztosításához. Itt hozza meg gyümölcsét a javak és szükségletek közötti oksági kapcsolatnak a nyitó fejezetekben szereplő aprólékos elemzése, valamint a komplementaritás és a különböző rendű javak fogalma. Még ma is alig ismerik el, hogy Menger a végtermék hasznosságának a több, magasabb rendű, együttműködő áru közötti megoszlásának problémájára, az imputáció problémájára, ahogy azt később Wieser nevezte, a határtermelékenység meglehetősen fejlett elméletével válaszolt. Világosan megkülönbözteti azt az esetet, amikor az arányok, amelyekben két vagy több tényezőt fel lehet használni bármely áru előállítása során, változóak, és azt az esetet, amikor fixek. A beszámítás problémájára az első esetben azt válaszolja, hogy a különböző tényezők olyan mennyiségeinek, amelyek egymással helyettesíthetők annak érdekében, hogy a termékből ugyanolyan többletmennyiséget kapjunk, azonos értékűnek kell lenniük, míg a rögzített arányok esetében rámutat arra, hogy a különböző tényezők értékét a különböző felhasználási módokban mutatkozó hasznosságuk határozza meg (138-142. o.).

Könyvének ebben az első részében, amelyet a szubjektív érték elméletének szentel, és amely jól összehasonlítható Wieser, Bohm-Bawerk és mások későbbi kifejtésével, valójában csak egyetlen fontos pont van, amelyben Menger kifejtése komoly hiányosságot hagy. Egy értékelmélet aligha nevezhető teljesnek, és bizonyára soha nem lesz teljesen meggyőző, ha a termelési költségnek a különböző áruk relatív értékének meghatározásában játszott szerepét nem magyarázzák meg egyértelműen. Értekezésének egy korai pontján Menger jelzi, hogy látja a problémát, és későbbi választ ígér. De ez az ígéret soha nem teljesült. Wieserre maradt, hogy kidolgozza azt, ami később az alternatív költség elve vagy “Wieser-törvény” néven vált ismertté, vagyis azt az elvet, hogy a tényezőkért versengő egyéb felhasználási módok úgy korlátozzák az egyes termelési irányok számára rendelkezésre álló mennyiséget, hogy a termék értéke nem csökkenhet annak az értéknek az összege alá, amelyet a termeléséhez felhasznált összes tényező az említett egyéb versengő felhasználási módok során kap.

Néha felvetették, hogy Menger és iskolája annyira elégedett volt az egyén gazdaságában az értéket irányító elvek felfedezésével, hogy hajlamosak voltak ugyanezeket az elveket túl gyorsan és túlságosan leegyszerűsítve alkalmazni az ár magyarázatára. Az ilyen felvetésnek lehet némi létjogosultsága, ami Menger néhány követőjének, különösen a fiatalabb Wiesernek a munkáit illeti. De ez biztosan nem mondható el Menger saját munkájáról. Kifejtése teljes mértékben megfelel annak a Böhm-Bawerk által később annyira hangsúlyozott szabálynak, miszerint az ár bármely kielégítő magyarázatának két különálló és elkülönült szakaszból kell állnia, amelyek közül a szubjektív érték magyarázata csak az első. Csak a két vagy több személy közötti csere okainak és korlátainak magyarázatához nyújt alapot. Menger megoldása az Alapelvekben ebből a szempontból példaértékű. A cseréről szóló fejezet, amely megelőzi az árról szólót, eléggé világossá teszi a szubjektív értelemben vett értéknek az objektív cserekapcsolatokra gyakorolt hatását anélkül, hogy a feltevések által ténylegesen indokoltnál nagyobb mértékű megfelelést tételezne fel.

Maga az árról szóló fejezet, amely alaposan megvizsgálja, hogy a csere egyes résztvevőinek relatív értékítélete hogyan befolyásolja a csere arányait két személy elszigetelt cseréje esetén, monopolhelyzetben és végül versenyfeltételek között, az Alapelvek harmadik és valószínűleg a legkevésbé ismert része. Mégis csak ezt a fejezetet olvasva ismerjük fel gondolatainak lényegi egységét, azt a világos célt, amely a kezdetektől fogva erre a koronázó eredményre irányítja okfejtését.

Az utolsó fejezetekről, amelyek a piacra való termelés hatásaival, az “áru” (Ware) kifejezés technikai jelentésével, az egyszerű “jószágtól” való megkülönböztetésével, az eladhatóság különböző fokozataival foglalkoznak, amelyek a pénz bevezetéséhez és tárgyalásához vezetnek, ezen a ponton nem kell sokat mondani. Az itt szereplő gondolatok és a korábbi részekben szereplő töredékes megjegyzések a tőkéről az egyetlen olyan részei ennek az első munkának, amelyeket később nyomtatott művében továbbfejlesztett. Bár maradandó hatású gondolatok, elsősorban későbbi kifejtésük révén váltak ismertté.

Az Alapelvek tartalmának tárgyalására szánt jelentős teret az indokolja, hogy ez a mű kiemelkedik Menger publikációi közül, sőt a modern közgazdaságtan alapjait lefektető könyvek közül is. Talán helyénvaló ebben az összefüggésben idézni annak a tudósnak az ítéletét, aki a legalkalmasabb arra, hogy értékelje a modern iskola különböző változatainak relatív érdemeit, Knut Wickseilét, aki az első és mindmáig a legsikeresebb volt abban, hogy egyesítse a különböző csoportok tanításában a legjobbakat. “Hírneve” – mondja – “ezen a művén nyugszik, és neve ezen keresztül marad meg az utókor számára, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy Ricardo Principles óta nem volt olyan könyv – még Jevons briliáns, bár meglehetősen aforisztikus teljesítményét és Walras sajnos nehéz munkáját leszámítva sem -, amely olyan nagy hatást gyakorolt volna a közgazdaságtan fejlődésére, mint Menger Alapelvek című műve”.[10]

A könyv azonnali fogadtatása azonban aligha volt biztatónak nevezhető. Úgy tűnik, hogy a német folyóiratokban[11] a bírálók egyike sem ismerte fel a fő hozzájárulása jellegét. Otthon Menger e munkája alapján csak némi nehézség után járt sikerrel, amikor megpróbált a bécsi egyetemen előadótanári állást (Privatdozentur) szerezni. Aligha tudhatta, hogy közvetlenül azelőtt, hogy elkezdte volna előadásait, két fiatalember éppen akkor hagyta el az egyetemet, akik azonnal felismerték, hogy az ő munkája nyújtja azt az “archimédeszi pontot”, ahogy Wieser nevezte, amellyel a közgazdasági elmélet meglévő rendszereit ki lehet emelni a sarkaiból. Bohm-Bawerk és Wieser, első és leglelkesebb tanítványai soha nem voltak közvetlen diákjai, és a régebbi történeti iskola vezetőinek, Kniesnek, Roschernek és Hildebrandnak a szemináriumaiban tett kísérletük Menger tanainak népszerűsítésére eredménytelen volt.[12] Menger azonban fokozatosan jelentős befolyásra tett szert otthon. Nem sokkal azután, hogy 1873-ban professzor extrardinarius (rendkívüli professzor) rangra emelték, lemondott a miniszterelnöki hivatalban betöltött állásáról, főnöke, Auersperg herceg nagy meglepetésére, aki nehezen értette, hogy valaki a legnagyobb ambíciót kielégítő, kilátásokkal teli állást akadémiai karrierre akarja cserélni.[13] Ez azonban még nem jelentette Menger végső búcsúját a világ dolgaitól. 1876-ban kinevezték a balsorsú, akkor 18 éves Rudolf trónörökös egyik nevelőjének, és a következő két évben elkísérte őt Európa nagy részén, többek között Angliában, Skóciában, Írországban, Franciaországban és Németországban tett nagyszabású utazásai során. Visszatérése után, 1879-ben kinevezték a bécsi politikai gazdaságtan tanszékére, és ettől kezdve a tudós visszavonult és csendes életét élte, amely hosszú életének második felére oly jellemző volt.

Ekkorra az első könyvének tanításai – néhány rövid könyvkritikán kívül semmit sem publikált a közbeeső időszakban – már szélesebb körben is kezdték felhívni magukra a figyelmet. Helyesen vagy helytelenül, Jevons és Walras esetében inkább a matematikai forma, mintsem a tanításuk lényege volt az, ami a fő újításuknak tűnt, és ami a legfőbb akadályt jelentette elfogadásuk előtt. Az új értékelmélet Menger-féle kifejtésének megértése előtt azonban nem álltak ilyen jellegű akadályok. A könyv megjelenését követő második évtizedben a könyv hatása rohamosan terjedni kezdett. Ezzel egy időben Menger kezdett jelentős tanári hírnévre szert tenni, és egyre több diákot vonzott előadásaira és szemináriumaira, akik közül sokan hamarosan jelentős hírű közgazdászokká váltak. A már említetteken kívül iskolájának korai tagjai közé tartoznak kortársai, Emil Sax és Johann von Komorzynski, valamint tanítványai, Robert Meyer, Robert Zuckerkandl, Gustav Gross és – valamivel később von Schullern-Schrattenhofen. Külön említést érdemel Richard Reisch és Richard Schüller.

De miközben otthon egy határozott iskola alakult ki, Németországban sokan, még inkább, mint más külföldi országokban, a közgazdászok ellenséges hozzáállást tanúsítottak. A “Volkswirtschaftliche Kongress”-ot (Országos Gazdasági Kongresszust), amely a klasszikus hagyományt őrizte, a frissen megalapított “Verein für Sozialpolitik” (Szociálpolitikai Egyesület) váltotta fel. A német egyetemekről ugyanis egyre inkább kiszorult a gazdaságelmélet oktatása. Menger munkásságát tehát elhanyagolták, de nem azért, mert a német közgazdászok úgy gondolták, hogy tévedett, hanem azért, mert haszontalannak tartották azt a fajta elemzést, amellyel ő próbálkozott.

Ilyen körülmények között természetes volt, hogy Menger fontosabbnak tartotta, hogy megvédje az általa elfogadott módszert a Történeti Iskola azon állításával szemben, hogy a kutatás egyetlen megfelelő eszközének birtokában van, mint hogy folytassa az Alapelvek munkáját. Különösen ennek a helyzetnek köszönhető második nagy műve, az Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften und der Politischen Oekonomie (Tanulmányok a társadalomtudományi és politikai gazdaságtan módszeréről) esedékessé vált. Nem szabad elfelejteni, hogy 1875-ben, amikor Menger elkezdett dolgozni ezen a könyvön, és még 1883-ban is, amikor megjelent, még nem kezdett beérni a tanítványai munkáinak gazdag termése, amelyek határozottan megalapozták az iskola álláspontját, és talán úgy gondolta, hogy hiábavaló erőfeszítés lenne folytatni, amíg a princípium kérdése nem dőlt el.

A Vizsgálódások a maguk módján aligha kevesebbet értek el, mint az Alapelvek. A Történelmi Iskola gazdasági problémák kezelésének kizárólagos jogára vonatkozó igénye elleni polémiaként a könyv aligha felülmúlható. Talán nem egészen bizonyos, hogy az elméleti elemzés természetének pozitív kifejtése magasra értékelhető-e. Ha valóban ez lenne a fő hírneve, akkor talán volna valami abban a Menger tisztelői között időnként elhangzó felvetésben, hogy sajnálatos, hogy eltávolodott a közgazdaságtan konkrét problémáival foglalkozó munkájától. Ez nem jelenti azt, hogy amit az elméleti vagy absztrakt módszer jellegéről mondott, annak ne lenne nagy jelentősége, vagy hogy ne lenne túl nagy hatása. Valószínűleg minden más könyvnél többet tett azért, hogy világossá tegye a tudományos módszer sajátos jellegét a társadalomtudományokban, és igen jelentős hatást gyakorolt a német filozófusok közül a hivatásos “metodológusokra”. De számomra mindenesetre úgy tűnik, hogy napjaink közgazdászai számára a fő érdekessége a társadalmi jelenségek természetébe való rendkívüli betekintés, amely a különböző megközelítési módszerek példájaként említett problémák tárgyalásában, valamint a társadalomtudományok által használt fogalmak fejlődésének tárgyalása által megvilágított fényben rejlik. A kissé elavult nézetek, például a társadalmi jelenségek organikus vagy talán jobb esetben fiziológiai értelmezésének vitája lehetőséget ad neki a társadalmi intézmények eredetének és jellegének olyan megvilágítására, amelyet a mai közgazdászok és szociológusok is haszonnal olvashatnak.

A könyv központi állításai közül csak egyet emelhetünk ki további megjegyzésre: a szigorúan individualista – vagy, ahogy általában mondja, atomista – elemzési módszer szükségességének hangsúlyozását. Egyik legkiválóbb követője azt mondta róla, hogy “ő maga mindig is individualista maradt a klasszikus közgazdászok értelmében. Utódai már nem voltak azok”. Kétséges, hogy ez az állítás egy vagy két esetnél többre igaz-e. Mindenesetre nem ad teljes hitelt Mengernek a módszerért, amelyet ténylegesen alkalmazott. Ami a klasszikus közgazdászoknál az etikai posztulátum és a módszertani eszköz keveréke maradt, azt ő szisztematikusan az utóbbi irányba fejlesztette tovább. És ha a szubjektív elem hangsúlyozása teljesebb és meggyőzőbb volt az osztrák iskola tagjainak írásaiban, mint a modern közgazdaságtan bármely más alapítójának írásaiban, ez nagyrészt Menger ebben a könyvben bemutatott ragyogó igazolásának köszönhető.

Menger első könyvével nem tudta felkelteni a német közgazdászok érdeklődését. De a második elhanyagolására már nem panaszkodhatott. Az egyetlen elfogadott tanítás elleni közvetlen támadás azonnali figyelmet keltett, és más ellenséges kritikák mellett Gustav Schmoller, az iskola vezetőjének hivatalos dorgálását váltotta ki – a szokásosnál is sértőbb hangnemben megfogalmazott dorgálást[14]. Menger elfogadta a kihívást, és egy szenvedélyes pamfletben válaszolt, A historizmus tévedései a német nemzetgazdaságtanban címmel, amelyet levél formájában írt egy barátjának, és amelyben kíméletlenül lerombolta Schmoller álláspontját.A röpirat érdemben keveset tesz hozzá a Vizsgálódásokhoz. De ez a legjobb példája annak a rendkívüli kifejezőerőnek és briliáns kifejezésmódnak, amelyet Menger el tudott érni, amikor nem egy tudományos és bonyolult érvelés felépítésével volt elfoglalva, hanem azzal, hogy egy egyenes vitában a lényegre térjen ki.

A mesterek összecsapását hamarosan a tanítványaik is utánozták. Olyan mértékű ellenségeskedés alakult ki, amilyenre a tudományos vitákban nem sokszor volt példa. A megkoronázó sértést osztrák szempontból maga Schmoller tette meg, aki Menger röpiratának megjelenésekor azt a valószínűleg példátlan lépést tette, hogy folyóiratában bejelentette, hogy bár megkapta a könyv egy példányát recenzióra, de nem tudja recenzióba venni, mert azonnal visszaküldte a szerzőnek, és újranyomta a sértő levelet, amellyel a visszaküldött példányt kísérte.

Ha meg akarjuk érteni, hogy miért az adekvát módszerek problémája volt Menger későbbi életének legnagyobb részében az uralkodó probléma, akkor teljes mértékben fel kell ismernünk, milyen szenvedélyt váltott ki ez a vita, és mit jelentett Menger és követői számára a szakítás a Németországban uralkodó iskolával. Schmoller odáig ment, hogy nyilvánosan kijelentette, hogy az “absztrakt” iskola tagjai alkalmatlanok arra, hogy egy német egyetemen tanári állást töltsenek be, és befolyása elég volt ahhoz, hogy ez egyenértékű legyen Menger tanai minden követőjének teljes kizárásával a németországi tudományos állásokból. Harminc évvel a vita lezárása után Németországot még mindig kevésbé érintették a másutt diadalmaskodó új eszmék, mint a világ bármely más jelentős országát.

E támadások ellenére azonban az 1884 és 1889 közötti hat évben gyors egymásutánban jelentek meg azok a könyvek, amelyek végleg megalapozták az osztrák iskola hírnevét az egész világon. Böhm-Bawerk ugyan már 1881-ben megjelentette a Jogok és viszonyok az áruk közgazdasági elmélete szempontjából című kis, de fontos tanulmányát, de csak a tőkéről szóló műve első részének, A kamatelméletek története és kritikája és Wieser A gazdasági érték eredete és főbb törvényei című művének egyidejű megjelenésével (1884) vált nyilvánvalóvá, hogy Menger tanai milyen erős támogatást kaptak ezen a téren. Két évvel később megjelent Böhm-Bawerk Az áruk gazdasági értéke elméletének alapjai[15] című műve, amely, bár a szőrszálhasogató kifejtésen kívül keveset tesz hozzá Menger és Wieser munkájához, érvelésének nagyfokú világossága és ereje révén valószínűleg minden más műnél többet tett a határhaszon-tan népszerűsítéséért. 1884-ben Menger két közvetlen tanítványa, V. Mataja és G. Gross érdekes könyvet jelentetett meg a haszonról, E. Sax pedig egy kis, de éles hangú tanulmányt írt a módszer kérdéséről, amelyben támogatta Menger alapvető álláspontját, de néhány részletkérdésben kritizálta őt.[16] 1887-ben Sax Az elméleti államgazdaság megalapozása című művével járult hozzá az osztrák iskola fejlődéséhez, amely az első és legkimerítőbb kísérlet a határhasznosság elvének az államháztartás problémáira való alkalmazására, és ugyanebben az évben Menger egy másik korai tanítványa, Robert Meyer is belépett a területre a jövedelem természetének némileg rokon problémájának vizsgálatával.[17]

A leggazdagabb termést azonban az 1889. év hozta. Ebben az évben jelent meg Böhm-Bawerk A tőkekamat pozitív elmélete, Wieser Természetes érték, Zuckerkandl Az árak elméletéhez, Komorzynski Érték az elszigetelt gazdaságban, Sax A közgazdasági elmélet legújabb eredményei és H. v. Schullern-Schrattenhofen Tanulmányok a földbérlet fogalmáról és természetéről című műve.[18]

Az osztrák iskola tanainak talán legsikeresebb korai idegen nyelvű kifejtése M. Pantaleoni ‘s Pure Economics című műve volt, amely ugyanabban az évben jelent meg először.[19] Más olasz közgazdászok közül L. Cossa, A. Graziani és G. Mazzola fogadta el Menger tételeinek nagy részét vagy egészét. Hasonló siker kísérte ezeket a tanokat Hollandiában, ahol a nagy holland közgazdász, N. G. Pierson által a marginális hasznosság tanának elfogadása tankönyvében (1884-1889), amely később angolul Principles of Economics címen jelent meg, szintén jelentős hatást gyakorolt. Franciaországban Ch. Gide, E. Villey, Ch. Secrétan és M. Block terjesztették az új tant, az Egyesült Államokban pedig S. N. Patten és Richard Ely professzor fogadta nagy rokonszenvvel. Már Marshall Principles című művének 1890-ben megjelent első kiadása is lényegesen erősebb Menger és csoportja hatást mutatott, mint azt a nagy mű későbbi kiadásainak olvasói gyanítanák. A következő néhány évben pedig Smart és Dr. Booar, akik már korábban is az iskola híveinek mutatkoztak, széles körben népszerűsítették az osztrák iskola munkásságát az angol nyelvű világban.[20]  De – és ez visszavezet minket Menger munkásságának különleges helyzetéhez – most már nem annyira az ő írásai, mint inkább a tanítványaié azok, amelyek folyamatosan népszerűbbek lettek. Ennek fő oka egyszerűen az volt, hogy Menger Alapelvek című műve egy ideje már nem volt nyomtatásban és nehezen volt beszerezhető, és Menger nem volt hajlandó sem az újranyomást, sem a fordítást engedélyezni. Azt remélte, hogy hamarosan egy sokkal kidolgozottabb “közgazdasági rendszerrel” fogja helyettesíteni, és ezértnem volt hajlandó a művet jelentős átdolgozás nélkül újra kiadni. De más feladatok kerültek figyelme előterébe, és évekig e terv folyamatos elhalasztásához vezettek.

Menger és Schmoller közvetlen vitája 1884-ben hirtelen véget ért. A módszertani vitát azonban mások folytatták, és az ezzel kapcsolatos problémák továbbra is oda kellett figyelnie. A következő alkalom, amely arra késztette, hogy nyilvánosan nyilatkozzon ezekről a kérdésekről, Schönberg A politikai gazdaságtan kézikönyve című művének új kiadása volt 1885-ben és 1886-ban, egy olyan gyűjteményes munka, amelyben számos német közgazdász, többségükben nem a Történelmi Iskola meggyőződéses hívei, a politikai gazdaságtan egész területének szisztematikus kifejtésére törekedett. Menger a művet egy bécsi jogi folyóirat számára véleményezte egy cikkben, amely A politikai gazdaságtan kritikájáról (1887) címmel külön pamfletként is megjelent.[21] Második felét nagyrészt a politikai gazdaságtan néven általánosan összefogott különböző tudományágak osztályozásának megvitatásának szenteli, egy olyan témának, amelyet két évvel később egy másik, A közgazdaságtan osztályozásának elvei című cikkében kimerítőbben tárgyalt.[22] A közbeeső években azonban megjelentette a közgazdasági elmélet tartalmához – a módszertantól megkülönböztetve – való két további hozzájárulásának egyikét, A tőke elméletéről című fontos tanulmányát.[23]

Egészen biztos, hogy ezt a cikket annak köszönhetjük, hogy Menger nem egészen értett egyet a tőke fogalmának meghatározásával, amelyet Böhm Bawerk Tőke és kamat első, történeti része implikált. A vita nem polémikus. Böhm-Bawerk könyvét csak azért említjük, hogy ajánljuk. De a fő célja egyértelműen az, hogy rehabilitálja a tőke absztrakt fogalmát, mint a szerzési célokra szánt tulajdon pénzértékét a “termelt termelési eszközök” Smith-féle fogalmával szemben. Fő érve, miszerint az áru történelmi eredetére vonatkozó megkülönböztetés közgazdasági szempontból irreleváns, valamint annak hangsúlyozása, hogy világosan meg kell különböztetni a már létező termelési eszközökből származó bérleti díjat és a tulajdonképpeni kamatot, olyan pontokra utal, amelyek még ma sem kaptak kellő figyelmet.

Körülbelül ugyanebben az időben, 1889-ben Mengert majdnem rábeszélték barátai, hogy ne halassza tovább az Alapelvek új kiadását. De bár ehhez az új kiadáshoz valóban írt egy új előszót (amelynek részleteit fia több mint harminc évvel később a tényleges második kiadás bevezetőjében újra megjelentetett), a kiadást ismét elhalasztották. Nem sokkal később új problémák merültek fel, amelyek elnyerték a teljesfigyelmét, és a következő két évben lekötötték.

A nyolcvanas évek vége felé az örökös osztrák valutaprobléma olyan formát öltött, hogy egy drasztikus végleges reform egyszerre tűnt lehetségesnek és szükségesnek. 1878-ban és 1879-ben az ezüst árának csökkenése először az elértéktelenedett papírpénzt hozta vissza ezüstparitásához, majd nem sokkal később szükségessé tette az ezüst szabad pénzverésének megszüntetését; ezután az osztrák papírpénz fokozatosan felértékelődött az ezüsthöz képest és ingadozott az aranyhoz képest. A helyzetet ebben az időszakban – amely sok szempontból az egyik legérdekesebb volt a monetáris történelemben – egyre inkább elégtelennek tartották; és mivel Ausztria pénzügyi helyzete hosszú idő óta először tűnt elég erősnek ahhoz, hogy egy stabil időszakot ígérjen, a kormánytól általában azt várták, hogy kézbe veszi a dolgokat. Ezenkívül a Magyarországgal 1887-ben kötött szerződés valójában arról rendelkezett, hogy haladéktalanul ki kell nevezni egy bizottságot, amely megvitatja azokat az előkészítő intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy lehetővé váljon a fizetések újraindítása. A kettős monarchia két része közötti szokásos politikai nehézségek miatt jelentős késedelem után kinevezték a bizottságot, vagy inkább bizottságokat, egyet Ausztriának, egyet pedig Magyarországnak, és 1892 márciusában Bécsben, illetve Budapesten üléseztek.

Az osztrák ” Pénznem-Vizsgálati Bizottság” vitái, amelynek Menger volt a legkiválóbb tagja, jelentős érdeklődésre tarthatnak számot, eltekintve attól a különleges történelmi helyzettől, amellyel foglalkozniuk kellett. Ügyleteik alapjául az osztrák pénzügyminisztérium rendkívüli gondossággal készített három terjedelmes memorandumot, amelyek valószínűleg a legátfogóbb dokumentumgyűjteményt tartalmazzák, amely a megelőző időszak monetáris történetéhez rendelkezésre áll, és amely eddig bármilyen kiadványban megjelent.[24] A tagok között Menger mellett más ismert közgazdászok is voltak, mint Sax, Lieben és Mataja, valamint számos újságíró, bankár és gyáros, mint Benedikt, Hertzka és Taussig, akik mindannyian az átlagosnál jobban ismerték a monetáris problémákat, míg Böhm-Bawerk, aki akkoriban a pénzügyminisztériumban dolgozott, a kormány egyik képviselője és alelnöke volt. A bizottság feladata nem az volt, hogy jelentést készítsen, hanem az, hogy meghallgassa és megvitassa tagjainak véleményét a kormány által feltett számos kérdésről.[25] Ezek a kérdések a jövőbeli fizetőeszköz alapját, az aranystandard elfogadása esetén a jelenlegi ezüst- és papírforgalom megtartását, a jelenlegi papírforint és az arany közötti átváltási arányt, valamint az elfogadandó új egység jellegét érintették.

Menger a probléma mesteri ismerete, nem kevésbé a világos kifejtés tehetsége miatt azonnal vezető pozíciót szerzett a bizottságban, és nyilatkozata a legnagyobb figyelmet keltette. Még azt is elérte, ami egy közgazdász számára talán egyedülálló kitüntetés volt, hogy a tőzsdén átmeneti visszaesést okozott. Hozzájárulása nem annyira abban állt, hogy a szabványbizottság választásának általános kérdését vitatta meg, hogy az aranystandard elfogadása volt az egyetlen járható út – hanem abban, hogy alaposan megvitatta a pontos gyakorlati problémákat a paritás és az átállás időpontjának megválasztása kapcsán. Elsősorban az új valutastandardra való áttéréssel kapcsolatos gyakorlati nehézségek értékelése, valamint a figyelembe veendő különböző megfontolások áttekintése miatt méltán ünneplik a munkáját. Rendkívül aktuális napjainkban, amikor szinte minden országnak hasonló problémákkal kell szembenéznie.[26]

Ez a dokumentum, amely a monetáris problémákkal kapcsolatos hozzájárulások sorozatának első darabja, az e kérdésekkel való többéves foglalkozás végső és kiforrott eredménye. Ezek eredményei gyors egymásutánban jelentek meg még ugyanabban az évben – abban az évben, amelyben Menger keze alól több publikáció került ki, mint életének bármely más időszakában. Az Ausztria sajátos problémáival kapcsolatos vizsgálatainak eredményei két külön füzetben jelentek meg. Az első, Hozzászólások az osztrák-magyar valutakérdéshez címmel, amely az osztrák valutaprobléma történetével és sajátosságaival, valamint az elfogadandó szabvány általános kérdésével foglalkozik, egy olyan cikksorozat átdolgozott újranyomása, amely az év elején más címmel jelent meg a Conrad’s Jahrbücherben.[27] A második, Átmenet az aranystandardra. Tanulmányok az osztrák-magyar valutaforma értékproblémáiról (Bécs 1892) alapvetően az aranystandard bevezetésével kapcsolatos technikai problémákat tárgyalja, különösen a megfelelő paritás megválasztását és azokat a tényezőket, amelyek az átmenet után a valuta értékét befolyásolhatják.

Ugyanebben az évben jelent meg azonban a pénz problémáinak egy sokkal általánosabb, a kor speciális kérdésével közvetlenül nem foglalkozó feldolgozása is, amelyet Menger harmadik és egyben legfontosabb közgazdasági elmélethez való hozzájárulása közé kell sorolnunk. Ez volt a pénzről szóló cikk A politikatudomány kézikönyve első kiadásának III. kötetében, amely akkoriban várt megjelenésre. A pénz általános elméletének részletes kifejtése kapcsán az előző két-három évben végzett kiterjedt vizsgálatokkal való foglalatossága volt az oka annak, hogy a speciális osztrák problémák tárgyalásának kezdetén Menger olyan különlegesen felkészültnek bizonyult azok kezelésére. Természetesen mindig is erősen érdekelték a pénzügyek problémái. Az Alapelvek utolsó fejezete és a Vizsgálódások a módszerről egyes részei fontos hozzájárulásokat tartalmaznak, különösen a pénz eredetének kérdéséhez. Azt is meg kell jegyezni, hogy a számos áttekintő cikk között, amelyeket Menger napilapok számára írt, különösen a korai években, van két olyan 1873-as, amely részletesen foglalkozik J. E. Cairnesnek az arany felfedezések hatásairól szóló esszéivel: Menger későbbi nézetei bizonyos tekintetben szinte rokonok Cairnes nézeteivel.[28] De míg Menger korábbi hozzájárulásaival, különösen az áruk “eladhatóságának” különböző fokozataival kapcsolatos fogalmak bevezetésével, amelyek a pénz funkcióinak megértésének alapjául szolgálnak, méltó helyet foglalhatott volna el a monetáris doktrínák történetében, csak ebben az utolsó jelentős publikációjában járult hozzá a pénz értékének központi problémájához.

Mises professzor húsz évvel későbbi munkájáig, amely Menger hozzájárulásának közvetlen folytatása, ez a cikk maradt az “osztrák iskola” fő kiadványa a pénz elméletéről. Érdemes egy kicsit kitérni ennek a hozzájárulásnak a természetére, mivel ez egy olyan kérdés, amellyel kapcsolatban még mindig sok a félreértés. Gyakran úgy gondolják, hogy az osztrák hozzájárulás csupán egy kissé mechanikus kísérlet arra, hogy a határhasznosság elvét a pénz értékének problémájára alkalmazzák. Ez azonban nem így van. Az osztrákok legfőbb eredménye ezen a területen az, hogy következetesen alkalmazzák a pénzelméletben azt a sajátos szubjektív vagy individualista megközelítést, amely valóban a határhaszonelemzés alapjául szolgál, de amelynek sokkal szélesebb körű és egyetemesebb jelentősége van. Ez a teljesítmény közvetlenül Mengerből ered. A pénz értékével kapcsolatos különböző fogalmak jelentésének, a változások okainak és az érték mérésének lehetőségének kifejtése, valamint a pénz iránti keresletet meghatározó tényezők tárgyalása e szerint a mennyiségi szemlélet hagyományos, aggregátumok és átlagok szerinti kezelésén túlmutató, igen jelentős előrelépésnek tűnik. És még ott is, ahol – mint a pénz “belső” és “külső” értéke (innerer und äusserer Tauschwert) közismert megkülönböztetése esetében – a használt kifejezések kissé félrevezetőek – a megkülönböztetés nem, mint a kifejezésekből kitűnik, az érték különböző fajtáira, hanem az árakra ható különböző erőkre utal -, a probléma mögöttes koncepciója rendkívül modern.

Az 1892-es év publikációival[29] Menger életében megjelent főbb műveinek listája hirtelen véget ér. Élete hátralévő három évtizedében csak alkalmanként publikált kisebb cikkeket, amelyek teljes listája megtalálható az összegyűjtött művei jelen kiadásának utolsó kötetének végén olvasható bibliográfiában. Néhány évig ezek a kiadványok még mindig elsősorban a pénzzel foglalkoztak. Ezek közül külön meg kell említeni Az arany ázsió és a valutaforma jelenlegi állapota című előadását (1893), az Osztrák állami szótárban (1897) megjelent, az 1857 óta Ausztriában használt pénzről és pénzverésről szóló cikkét, és különösen A politikatudomány kézikönyve második kiadásának negyedik kötetében (1900) megjelent, pénzről szóló cikkének alaposan átdolgozott kiadását. A későbbi publikációk főként recenziók, életrajzi jegyzetek vagy bevezetők a tanítványai által kiadott művekhez. Utolsó publikált cikke az 1914-ben elhunyt tanítványa, Böhm-Bawerk nekrológja.

A látszólagos tétlenség oka egyértelmű.  Menger most már teljes mértékben a maga elé tűzött fő feladatokra akart koncentrálni – a régóta halogatott szisztematikus közgazdasági munkára, és ezen túlmenően egy átfogó értekezésre a társadalomtudományok jellegéről és módszereiről általában. Ennek a munkának a befejezésére fordította a fő energiáját, és a kilencvenes évek végén már a közeljövőben való megjelenés elé nézett, és jelentős részek készültek el végleges formában. Érdeklődése és a tervezett munka hatóköre azonban egyre szélesebb és szélesebb körökre terjedt ki. Szükségesnek találta, hogy messzire menjen más tudományágak tanulmányozásában. A filozófia, a pszichológia és a néprajz egyre több idejét vette igénybe, és a mű kiadását újra és újra elhalasztották. 1903-ban odáig ment, hogy viszonylag korán, 63 évesen lemondott a tanszékéről, hogy teljes egészében a munkájának szentelhesse magát.[30] De sohasem volt elégedett, és úgy tűnik, hogy idős korában egyre visszavonultabban folytatta a munkát, amíg 1921-ben, 81 éves korában meg nem halt. Kéziratának átvizsgálása azt mutatta, hogy egy időben a mű jelentős része már publikálásra készen állhatott. De még erejének csökkenése után is folytatta a kéziratok olyan mértékű átdolgozását és átrendezését, hogy annak rekonstruálása nagyon nehéz, ha nem lehetetlen feladat lenne. Az Alapelvek tárgyával foglalkozó és részben e mű új kiadására szánt anyag egy részét fia beépítette e mű 1923-ban megjelent második kiadásába.[31] Sokkal több maradt fenn azonban terjedelmes, de töredékes és rendezetlen kéziratok formájában, amelyeket csak egy nagyon ügyes szerkesztő hosszas és türelmes munkájával lehetne hozzáférhetővé tenni.  Egyelőre mindenesetre Menger későbbi munkásságának eredményeit úgy kell tekintenünk, hogy elveszettnek tekinthetők.

•    •    •    •

Egy olyan ember számára, aki aligha állíthatja, hogy személyesen ismerte Carl Menger-t, veszélyes vállalkozás tudományos pályafutásának vázlatát kiegészíteni jellemének és személyiségének értékelésével. Mivel azonban a közgazdászok mai nemzedéke általánosságban nagyon keveset tud róla, és mivel nem áll rendelkezésre átfogó irodalmi portré[32], nem lehet teljesen helytelen egy kísérlet arra, hogy összerakjunk néhányat a barátai és tanítványai által feljegyzett vagy a bécsi szájhagyomány által megőrzött benyomásokból. Ezek a benyomások természetesen életének második felére vonatkoznak, arra az időszakra, amikor már nem állt aktív kapcsolatban a világgal, és amikor már a csendes és visszavonult tudós életet élte, amely csak a tanítás és a kutatás között oszlott meg.

Azt a benyomást, amelyet egy fiatalemberben azon ritka alkalmak egyike hagyott, amikor a szinte legendás figura elérhetővé vált, jól visszaadja Schmutzer jól ismert metszete. Valójában lehetséges, hogy az ember Mengerről alkotott képe legalább annyira köszönhető ennek a mesteri portrénak, mint az emlékezetnek. A masszív, jól megformált fejet, a kolosszális homlokot és az erős, de világos vonalakat nem könnyű elfelejteni. Magasan, dús hajjal és telt szakállal, fénykorában Menger rendkívül impozáns megjelenésű ember lehetett.

A nyugdíjba vonulása utáni években hagyománnyá vált, hogy a tudományos pályára lépő fiatal közgazdászok elzarándokoltak hozzá. Menger szívélyesen fogadta őket a könyvei között, és beszélgetésbe vonta őket arról az életről, amelyet olyan jól ismert, és amelyből visszavonult, miután az mindent megadott neki, amire vágyott. Független módon mindvégig megőrizte élénk érdeklődését a közgazdaságtan és az egyetemi élet iránt, és amikor a későbbi években a gyengülő látás legyőzte a fáradhatatlan olvasót, elvárta, hogy a látogató tájékoztassa az általa végzett munkáról. Ezekben a késői években olyan ember benyomását keltette, aki hosszú, aktív élet után nem azért folytatta tevékenységét, hogy valamilyen kötelességet vagy önfeladatot teljesítsen, hanem pusztán azért, hogy szellemi örömét lelje abban az elemben, amely a sajátjává vált. Későbbi életében talán némileg megfelelt annak a közkeletű elképzelésnek, hogy a tudós nem érintkezik a való élettel. Ez azonban nem szemléletének korlátozottságából fakadt. Ez egy érett korban, gazdag és változatos tapasztalatok után született tudatos döntés eredménye volt.

Mengernek ugyanis nem hiányozott sem a lehetőség, sem a kitűnőség külső jelei, amelyek a közélet legbefolyásosabb alakjává tették volna, ha érdekelte volna. 1900-ban az osztrák parlament felsőházának élethossziglani tagja lett. De nem törődött eléggé azzal, hogy igazán aktívan részt vegyen a tanácskozásokban. Számára a világ sokkal inkább a tanulmányozás, mint a cselekvés tárgya volt, és csakis ezért élvezte intenzíven, hogy közelről szemlélheti azt. Írásos munkásságában hiába keressük politikai nézeteinek bármilyen megnyilvánulását. Valójában a régi típusú konzervativizmus vagy liberalizmus felé hajlott. Nem volt híján a szociális reformmozgalom iránti szimpátiának, de a szociális lelkesedés sohasem zavarta hideg érvelését. Úgy tűnik, ebben is, mint más tekintetben, különös ellentétben állt szenvedélyesebb bátyjával, Antonnal.[33] Ezért Mengerre elsősorban mint az egyetem egyik legsikeresebb tanárára emlékeznek leginkább a diákok nemzedékei, és közvetve óriási hatással volt az osztrák közéletre.[34] Minden beszámoló egybehangzóan dicséri az átlátható, világos magyarázatot. Egy fiatal amerikai közgazdász, aki 1892-93 telén részt vett Menger előadásain, a következő beszámolót közölte róla: “Menger professzor elég könnyedén viseli ötvenhárom évét. Előadásain ritkán használja jegyzeteit, kivéve egy idézet vagy egy dátum ellenőrzésére. Úgy tűnik, hogy gondolatai beszéd közben jutnak eszébe, és olyan világos és egyszerű nyelven fejezi ki őket, és olyan megfelelő gesztusokkal hangsúlyozza, hogy öröm őt követni. A tanuló úgy érzi, hogy vezetik, nem pedig hajtják, és amikor egy következtetésre jut, az nem úgy jut el az elméjébe, mint valami kívülről jövő dolog, hanem mint saját mentális folyamatának nyilvánvaló következménye. Azt mondják, hogy azoknak, akik rendszeresen részt vesznek Menger professzor előadásain, nincs szükségük más felkészülésre a politikai gazdaságtanból tett érettségi vizsgájukhoz, és ezt könnyen elhiszem. Ritkán, vagy soha nem hallottam olyan előadót, aki hasonló tehetséggel rendelkezett volna ahhoz, hogy a világos és egyszerű kijelentést a filozófiai széles látókörrel ötvözze.  Előadásai “átmennek” a leggyengébb képességű hallgatók feje felett, mégis mindig tartalmaznak tanulságokat a legokosabbak számára is.”[35] Minden tanítványa különösen élénk emléket őriz a gazdasági tanok történetének szimptomatikus és alapos feldolgozásáról, és az államháztartásról szóló előadásainak sokszorosított példányait még húsz évvel visszavonulása után is keresik a hallgatók, mint a legjobb felkészülést a vizsgákra.

Hatalmas tanári képességei azonban leginkább a szemináriumán mutatkoztak meg, ahol a haladó diákok válogatott köre és sok olyan ember gyűlt össze, aki már régen megszerezte a doktori címet. Néha, amikor gyakorlati kérdések kerültek megvitatásra, a szemináriumot a parlamentáris szempontok szerint szervezték meg, kijelölt fő felszólalókkal egy-egy intézkedés mellett és ellen. Gyakrabban azonban az egyik tag gondosan előkészített előadása volt a hosszú viták kiindulópontja.  Menger a beszéd nagy részét a hallgatókra bízta, de végtelenül nagy gondot fordított arra, hogy segítse a dolgozatok előkészítését. Nemcsak a könyvtárát bocsátotta teljes mértékben a diákok rendelkezésére, sőt, még külön szükséges könyveket is vásárolt nekik, hanem sokszor átnézte velük a kéziratot, és nemcsak a fő kérdéseket és a dolgozat felépítését vitatta meg velük, hanem még “az ékesszólásra és a légzéstechnikára is megtanította őket”.[36]

Az újonnan érkezőknek eleinte nehéz volt közelebbi kapcsolatba kerülni Mengerrel. De ha egyszer felismerte a különleges tehetséget, és befogadta a diákot a szeminárium kiválasztott körébe, nem sajnálta a fáradságot, hogy segítse őt a munkájában. Menger és szemináriuma közötti kapcsolat nem korlátozódott a tudományos vitákra. Gyakran meghívta a szemináriumot egy-egy vasárnapi kirándulásra vidékre, vagy megkérte az egyes diákokat, hogy kísérjék el őt a horgászkirándulásaira.  Valójában a horgászat volt az egyetlen szórakozás, amelynek hódolt. Még itt is azzal a tudományos szellemben közelítette meg a témát, ahogyan minden máshoz is, igyekezett a technika minden részletét elsajátítani és megismerni a szakirodalmat.

Nehéz lenne úgy gondolni Mengerre, mint akinek volt olyan igazi szenvedélye, amely valamilyen módon ne kapcsolódott volna életének meghatározó céljához, a közgazdaságtan tanulmányozásához. Tárgyának közvetlen tanulmányozásán kívül azonban volt egy másik, alig kevésbé lebilincselő elfoglaltsága is, mégpedig könyvtárának gyűjtése és megőrzése. Ami a gazdasági részét illeti, ezt a könyvtárat a három-négy legnagyobb könyvtár közé kell sorolni, amelyet magángyűjtő valaha is létrehozott. De korántsem csak a közgazdaságtant foglalta magába, a néprajzi és filozófiai gyűjteménye majdnem ugyanilyen gazdag volt. Halála után e könyvtár nagyobb része, beleértve az összes közgazdasági és néprajzi tárgyat, Japánba került, és ma a tokiói közgazdasági iskola könyvtárának különálló részeként őrzik. A kiadott katalógusnak csak a közgazdaságtannal foglalkozó része több mint 20 1000 bejegyzést tartalmaz.[37]

Menger számára nem adatott meg, hogy megvalósítsa későbbi éveinek ambícióját, és befejezze a nagy értekezést, amely reményei szerint munkásságának megkoronázása lesz. De megelégedéssel látta, hogy nagyszerű korai munkája a leggazdagabb gyümölcsöt hozta, és mindvégig megőrizte intenzív és soha nem lankadó lelkesedését tanulmányai választott tárgya iránt. Az az ember, aki képes azt mondani – ahogy a hírek szerint egyszer mondta – hogy, ha hét fia lenne, mindannyiuknak közgazdaságtant kellene tanulniuk, rendkívül boldog lehetett a munkájában. Hogy rendelkezett azzal a képességgel, hogy hasonló lelkesedést ébresszen tanítványaiban, arról tanúskodik a rengeteg kiváló közgazdász, akik büszkén nevezték őt mesterüknek.

F. A  v. HAYEK

London  School  of Economics  and Political  Science


[1] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: The London School of Economics and Political Science (University of London) Houghton Street, Aldwych, London, W.C.2. No. 17 In Series of Reprints of Scarce Tracts in Economic and Political Science. THE COLLECTED WORKS OF CARL MENG ER VOLUME I. 1934.

[2] Ugyanez nagyrészt igaz Franciaországra is. Még Angliában is létezett egyfajta unortodox hagyomány, amelyről ugyanez elmondható, de az uralkodó klasszikus iskola teljesen elhomályosította. Itt azonban azért fontos, mert kiemelkedő képviselőjének, Longfieldnek a munkássága Hearn közvetítésével kétségkívül némi hatást gyakorolt Jevonsra.

[3] Aligha meglepő, hogy nem ismerte közvetlen német elődjét, H. H. Gossent, de Jevonst és Walrast sem, amikor először publikálták elképzeléseiket. Az első könyv, amely egyáltalán méltányolta Gossen munkásságát, F. A. Lange Arbeiterfrage (2. kiadás) 1870-ben jelent meg, amikor Menger Alapelvek című művét valószínűleg már nyomdába adták.

[4] Dr. Hicks elmondta nekem, hogy van oka azt hinni, hogy Lardner monopolelméletének diagrammatikus kifejtése, amely saját tanúsága szerint hatást gyakorolt Jevonsra nagyrészt Cournot-tól származik. Erről lásd Dr. Hicks Leon Walrasról szóló cikkét, amely az Econometrica egyik következő számában jelenik meg.

[5] Menger azonban ismerte Leon Walras apjának, A. A. Walrasnak a munkásságát, akit az Alapelvek 54. oldalán idéz.

[6] Az egyetlen kivétel, R. Auspitz és R. Lieben Untersuchungen über die Theorie des Preises című recenziója egy napilapban (a “Wiener Zeitung” 1889. július 8-i számában), aligha nevezhető kivételnek, mivel kifejezetten kijelenti, hogy ott nem kíván a gazdasági tanok matematikai kifejtésének értékéről nyilatkozni. A recenzió általános hangneme, valamint az a kifogása, hogy a szerzők ” művükben a matematikai módszert nemcsak a kifejtés, hanem a kutatás eszközeként is használják”, megerősíti azt az általános benyomást, hogy nem tartja azt különösebben hasznosnak.

[7] Anton Menger, Carl apja, egy másik Anton Menger, (aki egy 1623-ban a csehországi Egerbe kivándorolt német családból származott), valamint Müller Anna fia volt Felesége, Caroline, Josef Gerzabek, hohenmauti kereskedő és Therese, született Kalaus lánya volt, akiknek felmenői a hohenmauti keresztelési anyakönyvekben a 17. és 18. századig visszamenőleg nyomon követhetők.

[8] legkorábbi kéziratos értékelméleti jegyzetek 1867-ből származnak.

[9] Menger általános értékelméletének további aspektusai közül megemlíthetjük, hogy kitartóan hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a különböző árucikkeket inkább gazdasági, mint technikai alapon osztályozzuk (vö. 115-7. és 130. o.), hogy határozottan megelőlegezi a Bohm-Bawerk-féle tantételt a jövőbeli szükségletek alulbecsléséről (122. és 127-8. o.), és hogy gondosan elemzi azt a folyamatot, amelynek során a tőkefelhalmozás az eredetileg szabad tényezőkből fokozatosan egyre többet tesz szűkös áruvá.

[10] Ekonotmisk Tidskrifl, 1921, p. 118

[11] Talán kivételt képezhet Hack recenziója a Zeitschrift fiir die gesamte Staatswissenschafty 1872-es számában, aki nemcsak a könyv kiválóságát és a megközelítésmód újszerűségét emelte ki, hanem Mengerrel ellentétben arra is rámutatott, hogy az áruk és szükségletek közötti gazdaságilag releváns kapcsolat nem az ok és okozat, hanem az eszköz és cél viszonya.

[12] Talán nem lenne teljesen helytelen kijavítani azt a téves benyomást, amelyet A. Marshall állítása kelt, miszerint 1870 és 1874 között, amikor elméleti álláspontjának részleteit kidolgozta, “Bohm-Bawerk és Wieser még iskolás vagy főiskolás fiúk voltak…”. (Alfred Marshall emlékiratai, 417. o.). Mindketten együtt hagyták el az egyetemet, és 1872-ben léptek közszolgálatba, és 1876-ban már abban a helyzetben voltak, hogy a Knies heidelbergi szemináriumának készített jelentéseikben kifejtették későbbi hozzájárulásuk főbb elemeit.

[13] Menger ekkor már visszautasította a karlsruhei (1872) és a bázeli (1873) professzori állásajánlatot, és nem sokkal később visszautasította a zürichi Politechnikum professzori állásajánlatát is, ami kilátásba helyezett egyidejűleg egy egyetemi professzori állást.

[14] A politika- és társadalomtudományok módszertanáról.   Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich. 1883. E cikk újranyomásában Schmoller: Zur Literaturgeschichte der Staats- und Socialwissenschaften, 1888, a legbántóbb passzusokat enyhítették.

[15] Eredetileg a (Conrad’s) Jahrbücher cikksorozataként jelent meg a közelmúltban a London School of Economics által kiadott Scarce Tracts ín Economics and Political Science (1932) reprints Series of reprints of Scarce Tracts ín Economics and Political Science újranyomásaként (No. 11).

[16] V . Mataja, Der Unternehmergewinn, Vienna 1884; G . Gross, Lehre vom Unternehmergewinn, Leipzig 1884; E . Sax Das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie, Vienna 1884..

[17] Robert Meyer, Das Wesen des Einkommens, Berlin 1887

[18] Ugyanebben az évben két másik bécsi közgazdász, R. Auspitz és R. Lieben megjelentette Untersuchungen über die Theorie des Preises című művét, amely máig a matematikai közgazdaságtan egyik legfontosabb műve. De bár nagy hatással volt rájuk Menger és csoportjának munkássága, ők inkább a Coumot és Thünen, Gossen, Jevons ‘”alld Walras által lefektetett alapokra építettek, mint honfitársaik munkáira.

[19] Maffeo Pantaleoni, Principi di Economia Pura, Firenze 1889 (2. kiadás 1894), angol fordítás London 1894. Az olasz kiadásban szereplő igazságtalan megjegyzést, amely Mengert, Cournot, Gossen, Jennings és Jevons plagizálásával vádolta, az angol kiadásból törölték, és Pantaleoni később jóvátette, amikor a Grundsätze olasz fordítását az ő tollából származó bevezetéssel szerkesztette, Vö. C. Menger, Principii fondamentali di economia pura, con prefazione die Maffeo Pantaleoni, Imola 1909 (először a Giornale degli Economist 1906 és 1907 mellékleteként jelent meg Pantaleoni előszava nélkül). Az előszó az alább említendő Grundsätze második kiadásának olasz fordításában is újranyomtatásra került), amely 1925-ben jelent meg Bariban.

[20] Vö. különösen J. Bonar, ” The Austrian Economists and their Views on Value”, Quarterly Journal of Economics 1888, és “The Positive Theory of Capital”, ibid, 1889.

[21] Az eredeti recenziós cikk megjelent (Grünhut) Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, xiv. kötet, a külön füzetben, Bécs 1887.

[22] Lásd (Conrad) Jahrbücher fiir Nationalökonomié und Statistik, N.F., xix. kötet, Jena 1889.

[23] Ugyanebben a folyóiratban, N.F. vol. xvii, Jena 1888. Egy rövidített francia Ch. Secrétan fordítása ugyanabban az évben jelent meg a Revue d’Ecmwmie polittque-ban “Contribution a la théorie du capital” címmel.

[24] Denkschrift über den Gang der Wiihrungsfrage seit dem Jahre 1867. -Denkschrift über das Papiergeldwesen der österreichisch-ungarischen Mo11(Wchie.-Statistische Tabellen zur Wiihrungsfrage der österreichisch ungarischen Monarchie. Mindegyik kiadta a k.k. Pénzügyminisztérium, Bécs 18q2.

[25] Vö. a Pénznem-Vizsgálati Bizottság 1892. március 8. és 17. között Bécsben tartott üléseinek sztenográfiai jegyzőkönyveit. Bécs, k.k. Nem sokkal a bizottság ülése előtt Menger már felvázolta a fő problémákat a Von unserer Valuta című nyilvános előadásában, amely az Allgemeine Juristen Zeitung 1892. évi kötetének 12. és 13. számában jelent meg.

[26] E bevezető keretein belül sajnos lehetetlen ennek a fontos devizatörténeti epizódnak a tárgyalása. Mengerrel és iskolájával való szoros kapcsolata, valamint a megvitatott problémák általános érdekessége miatt megérne egy külön tanulmányt, és nagyon sajnálatos, hogy az akkori vitáknak és intézkedéseknek nincs története.  A már említett hivatalos publikációkon kívül Menger írásai szolgáltatják a legfontosabb anyagot egy ilyen tanulmányhoz.

[27] Die Valutaregulierung in Oesterreich-Ungarn, (Conrad’s) Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III. F . vo<. iii and iv, 1892.

[28] Ezek a cikkek a Wiener Abendpost (a Wiener Zeitung melléklete) 1873. április 3-i és június 19-i számában jelentek meg. Mint Menger minden korai újságírói munkája, ezek is névtelenek.

[29] A már említetteken kívül ugyanebben az évben jelent meg egy francia cikk La Monnaie Mesure de la Valeur címmel a Revue d’Economie Politique (vi. kötet) és egy angol cikk 011 The Origin of Money címmel a Economic Journal (ii. kötet).

[30] Ennek következtében az “osztrák iskola” szinte valamennyi élő képviselője, mint H. Mayer, L. v. Mises és J. Schumpeter professzorok, nem Menger, hanem Böhm-Bawerk vagy Wieser közvetlen tanítványai voltak.

[31] A rövidebb vázlatok közül külön meg kell említeni F. v. Wiesernek a Neue Őeterreichische Biographie, 1923, és R. Zuckerkandlnak a Zeitschrift für Volk.r wirt1chaft, Sozialpolitik 11nd Verwaltung, vol. xíx, 1911, kötetét.

[32] A rövidebb vázlatok közül külön meg kell említeni F. v. Wiesernek a Neue Őeterreichische Biographie, 1923, és R. Zuckerkandlnak a Zeitschrift für Volk.r wirt1chaft, Sozialpolitik 11nd Verwaltung, vol. xíx, 1911, kötetét.

[33] A két testvér rendszeres tagja volt annak a csoportnak, amely a nyolcvanas és kilencvenes években szinte naponta találkozott az egyetemmel szembeni kávéházban, és amely eredetileg főként joumalistákból és üzletemberekből, később azonban egyre inkább Carl Menger egykori tanítványaiból és diákjaiból állt. Legalábbis az egyetemről való visszavonulásáig főleg e kör révén tartotta a kapcsolatot az aktuális ügyekkel, és gyakorolt némi befolyást azokra. A két testvér közötti ellentétet jól jellemzi egyik legkiválóbb tanítványa, Sieghart.   (Vö. az utóbbi Die letzten Jahrzehnte einer Grossmacht, Berlin 1932, 21. o.):  “Valóban különös és ritka testvérpár a két Menger; Carl, az osztrák nemzetgazdasági iskola megalapítója, a határhaszon gazdasági-pszichológiai törvényének felfedezője, Rudolf trónörökös tanára, pályája kezdetén újságíró is, a nagyvilágot ismerő, ha menekülve is, tudományát forradalmasító, de politikusként inkább konzervatív;  másrészt Anton, világtalan, egyre inkább elfordult saját tárgyától, a polgári jogtól és a polgári perrendtartástól, a tárgy teljes elsajátításával, de egyre inkább a társadalmi problémákkal és azok állami megoldásával foglalkozott, lelkesen a szocializmus kérdései iránt elkötelezve magát.  Carl teljesen világos, mindenki számára érthető, Ranke módjára tisztázott; Anton nehezebben követhető, de a társadalmi problémák felé fordult minden megnyilvánulásukban – a polgári jogban, a gazdaságban és az államban. A nemzetgazdasági módszert Carl Mengertől tanultam, de a magam által felvetett problémák Anton Menger keze alól kerültek ki.”

[34]  Rendkívül nagy azoknak a férfiaknak a száma, akik valamikor Menger tanítványainak szűkebb köréhez tartoztak, és később nyomot hagytak az osztrák közéletben. Hogy csak néhányat említsünk azok közül, akik valamilyen formában a közgazdasági szakirodalomhoz is hozzájárultak, K. Adler, St. Bauer, M. Dub, M. Etting.!r, M. Garr, V.  Graetz, I. Gruber v. Menniger, A. Krasny, G. Kunwald, J. Landesberger, W.  Rosenberg, H. -Schwarzwald, E. Schwiedland, E. Seidler, R. Sieghart és R. Thurwwaldt a szövegben korábban említettek mellett.

[35] H. R. Seager, “Economics at Berlin and Vienna”, Journal of Political Economy, i. kötet, 1893. március, újranyomtatva: Labor and other Essays, New York, 1931.

[36] Cf. V.  Graetz,  “Ca.rl Menger,”  Neues  Wiener  Tagblatt, Február 27. 1921.

[37] Katalog der Carl M.enger-Bibliothek in der Handelsuniversitiit Tokio.

Erster Teil.    Sozialwissenschaften.    Tokio  1926 (731 pp.).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: