Carl Menger: A klasszikus nemzetgazdaságtan társadalmi elméletei és a modern gazdaságpolitika

A klasszikus nemzetgazdaságtan társadalmi elméletei és a modern gazdaságpolitika[1] I.

A d a m S m i t h halálának századik évfordulója német földön meglehetősen észrevétlenül telt el. A progresszív német publicisztika csak néhány hálás megemlékezés koszorúját helyezte annak az embernek a sírjára, aki egy évszázadon át fegyvert kínált neki az egykor kiváltságos népcsoportok elnyomó gazdasági privilégiumai  elleni küzdelemben. A német tudomány is, amely nagy tisztelettel, de kritikátlanul  követte a nemzetgazdaság nagy mestereit a saját korunk közepéig, csak kevés, félénk tiszteletet mutatott feléjük. Sőt, ez alkalommal annak a kegyetlen sorsnak esett áldozatul, hogy a német egyetemeken azóta uralkodó ellenkező irányzat képviselői “történelmileg értelmezték”, “védték” a túlságosan messzemenő redukcióval szemben. Az egykor a tudományos nemzetgazdaságtan atyjaként, sőt tökéletesítőjeként dicsért tudós emlékének lelkesedés nélküli, szinte félénk megünneplése volt az, amit tavaly július 17-én tapasztaltunk.

És mégis, ez a szomorkás centenárium, amelynek tanúi voltunk, csak egy mellékes vonás a “régi”, a klasszikus nemzetgazdaság és annak alapítója hanyatlásának képén, a német közérték rendszerében. Amikor Babeuf a guillotine előtt állt, őt, aki nem félt a haláltól, csak az a gondolat gyötörte, hogy törekvéseinek történetét ellenfelei írhatják meg. A klasszikus nemzetgazdaság valóban áldozatul esett ennek a sorsnak. A német közvéleményben jelenleg betöltött szerepét rosszindulatú ellenfelei, gyakorlati célokat követő agitátorok, Fr List, más tekintetben Lassale “építették fel”. A haladó polgárság tudományos ellenfelei, akik Bismarck herceg szellemében dolgoztak, szintén buzgón részt vettek a klasszikus nemzetgazdaság e képének az igazolásában. Azóta a német tudományban kapitalistának, atomistának, absztraktnak, népellenesnek, megcáfoltnak és elavultnak tekintik.

Az A. Smithről és a klasszikus nemzetgazdaságtanról alkotott német közvélekedésben bekövetkezett változás nem korlátozódott a tudósok világára. A német gazdaságpolitika is tagadja A. Smith és tanítványainak tanításait, “az individualizmus és liberalizmus gazdaságpárti tanításait”. Bischmarck herceg megvédte magát és hagyta magát megvédeni a “Nemzetek gazdagsága” szellemében való politizálás gyanújával, valamint a szellemi és erkölcsi hiba vádjával szemben, és azóta alig akadt olyan államférfi Németországban, aki ne tulajdonított volna különös jelentőséget annak hangsúlyozására, hogy emancipálódott A. Smith elméleteitől. A. Smith nemcsak a tudomány trónfosztott hercege lett Németországban, hanem ő, aki – egy másik Delbrückként – egyúttal Németország vezető államférfiainak tanácsadója is volt, akit elavult nézetei miatt félreállítottak és kegyvesztetté vált. Ha A. Smith – akit egykor a hatodik nagyhatalomként magasztaltak – Németországban tudós hírnevének sorsát követhetné, Hekubával együtt kiálthatna fel:

Egykoron a dolgok legnagyobbja,

most száműzöttként, nincstelenül éldegélek.

Ez a fordulat nem maradt mélyreható hatás nélkül a németországi és ausztriai politikai pártokra. Attól a pillanattól kezdve, hogy alapvető politikai jogokat biztosított a lakosság számára, a Liberális Párt fő erejét gazdasági programjából merítette. Elsősorban az állami költségvetés és a jóléti politika kérdései foglalkoztatták. A gazdasági érdekek gondos ápolásával megnyerte magának az emberek szívét. Attól a pillanattól kezdve, hogy Smith tanait megcáfoltnak és elhagyottnak tekintették, a liberális párt – mint egy Antaiosz[2] – elvesztette azt a talajt, ahonnan a fő erejét merítette. A régi nemzetgazdaságtan hanyatlása, az új győzelme a közvélemény bármilyen változásánál jobban hozzájárult a politikai pártok erőviszonyainak eltolódásához, a liberalizmus visszaszorulásához. Az a tudományban és a gyakorlati szakemberek körében uralkodóvá vált vélemény, hogy a Smith-rendszert a német tudomány újabb fejleményei megcáfolták, hogy a klasszikus nemzetgazdaságtant feladták, messzemenő politikai jelentőségű tény. A Liberális Párt elvesztette a kapcsolatot a gazdaságtudománnyal, és ezáltal a biztos támogatást és vezető szerepet gazdasági kérdésekben, a gazdasági programjába vetett bizalmat.

Nagyon jól tudom, hogy a tudományos világ tudatában meggyökeresedett tudományos tévedések kiküszöbölése, még akkor is, ha azok nyilvánvaló tényeknek mondanak ellent, a tudományos kritika egyik legnehezebb feladata, különösen akkor, ha az uralkodóvá vált tévedéseket a lakosság befolyásos csoportjainak érdekei támogatják. Az idő azonban nemcsak a szenvedélyeket békíti meg, hanem az emberek tévedéseit is kijavítja. A Németországban uralkodóvá vált legenda az “új” nemzetgazdaságnak a Smith-tanhoz való viszonyáról előbb-utóbb átadja helyét a jobb megértésnek. Úgy vélem, jól tesszük, ha nem ítéljük el a klasszikus nemzetgazdaságtant pusztán az ellenfelei tekintélyére hivatkozva, hanem nem sajnáljuk a fáradságot, hogy pártatlanul megvizsgáljuk, és talán a legjobb, ha hagyjuk, hogy ismét önmagáért beszéljen. Ezt meg kell itt tenni, még azzal a kockázattal is, hogy a szociálpolitikai iskola állítólagos győzelme Smith és a nemzetgazdaságtan klasszikusai felett a klasszikus nemzetgazdaságtan és a manchesterizmus félreértésének eredményének bizonyul, nem a klasszikus nemzetgazdaságtan, hanem a manchesteri doktrína egyoldalúsága felett aratott győzelemnek.

Nem igaz, hogy az újabb német szociálpolitikai iskola tényszerűen szemben áll a klasszikus nemzetgazdasággal.

A. Smith a gazdagok és a szegények, az erősek és a gyengék közötti érdekellentét minden esetében kivétel nélkül az utóbbiak oldalára áll. A “kivétel nélkül” szót jó megfontolással használom, hiszen A. Smith műveiben nincs egyetlen olyan passzus sem, amelyben a gazdagok és a hatalmasok érdekeit képviselné a szegényekkel és a gyengékkel szemben. Annak ellenére, hogy A. Smith olyan magasra helyezi az egyéni kezdeményezés szabadságát gazdasági ügyekben, mindazonáltal határozottan támogatja az állami beavatkozást ott, ahol a szegények és gyengék nyomorító törvénykezési vagy jogalkalmazási gyakorlata a gazdagok és hatalmasok javára szolgál.

Adam Smith harcol a merkantilista rendszer iparpolitikája ellen, mert az a gazdagok iparának kedvez, miközben elhanyagolja és elnyomja azokat a kereskedelmi ágakat, amelyek a szegények és gyengék megélhetését biztosítják; követeli a szabad mozgást, mert annak korlátozása mindig jobban érinti a munkát, mint a tőkét, és a gazdag kereskedő sokkal könnyebben szerez jogot arra, hogy valahol letelepedjen, mint a szegény fizikai munkás. Ellenzi az úgynevezett törvényes lakóhely szabályozását, mert az elsősorban a szegényeket érinti, és a természetes szabadság és igazságosság megsértése, ha egy feddhetetlen személyt kiutasítanak abból az egyházközségből, amelyet lakóhelyéül választott; a magas munkabérek mellett foglal állást, amelyben egyszerre ismeri el az emberiesség és a bölcsesség parancsolatát. Smith azonban ellenzi az állam beavatkozását a bérszerződésbe, de csak annyiban, amennyiben az a munkások kárára történik, és sérti “a munkás legszentebb és sérthetetlen jogát, a munkájához való jogot”. Olyan kevéssé utasítja el az állami beavatkozást a szegények és gyengék javára, hogy inkább helyesli azt minden olyan esetben, amikor elvárja, hogy az állam beavatkozása a tulajdon nélküli néposztályok javára (és nem inkább elnyomására!) történjen. Smith még a bérek összegére vonatkozó törvényi szabályozást is támogatja, feltéve, hogy azt a munkavállalók javára állapítják meg, és az ilyen bértáblákat mindig igazságosnak és méltányosnak nyilvánítja. Smith különösen helyesli azt a törvényt is, amely egyes szakmákban arra kötelezi a mestereket, hogy a munkásokat inkább pénzben, mint áruban fizessék ki. Igen, A. Smith odáig megy, hogy a tőkenyereséget a munka teljes béréből való levonásnak nevezi, a földbérletet viszont azoknak a jövedelmének, akik vetés nélkül akarnak aratni. Ami a szegények és a gyengék védelmét illeti, Smith alapvető álláspontja részben fejlettebb, mint a modern “szociálpolitikusoké”. Munkásságának egyes szakaszaiban nézetei szinte emlékeztetnek a modern szocialistákéra. Louis Blanc, Ferdinand Lassalle és Karl Marx köztudottan állandóan A. Smith és tanítványai elméleteire hivatkoznak, nem pedig ellenfeleikéire.

Az elmondottak alapján A. Smith szociálpolitikájának valódi tendenciája minden elfogulatlan ember számára nyilvánvaló. Ő olyannak találja a jogalkotást és jogalkalmazást, ami a munkásokat és a vagyon nélkülieket összességében a tulajdonnal rendelkező gazdagok javára korlátozza, és “a legszentebb és legsértetlenebb jogában, a munkás jogában a munkájára” sérti. Eszerint, történelmi feladatának megfelelően, a tulajdon nélküli osztályok felszabadítását szorgalmazza a bérszerződésre gyakorolt, számukra hátrányos állami befolyás – ha szabad így mondanom, az utálatos kiváltságok – nyomása alól. Smith azonban nem áll meg itt. Számos esetben követel pozitív intézkedéseket a munkavállalók javára. A. Smith-t a munkások ellenségének, vagy akár a munkásosztály iránt közömbös doktrinernek beállítani a történelem meghamisítása. Pontosan az ellenkezője a helyes.

Nem lehet azt hinni, hogy az egyén és a társadalom munkásokkal szembeni kötelességeiről alkotott, a tizennyolcadik századi emberbaráti szellemtől áthatott felfogása például csak A. Smith sajátja. Ellenkezőleg, a nagy emberbarát tanítványai is a legelszántabban kiállnak a vagyontalan néposztályok mellett.

Ricardo szerint az általános boldogság (the general happiness) elsősorban a dolgozó osztályok sorsától függ. Szerinte a bérek szintje meghatározó minden társadalom legnagyobb részének jóléte szempontjából. A jövedelmi viszonyok minden olyan változása, amely a munkásoknak nagyobb részesedést biztosít a nemzeti jövedelemből, nagyon kívánatos javulás a társadalom helyzetében, mert a társadalom messze legfontosabb osztálya, a munkásosztály nyer vele. “Azonban – mondja Ricardo – mondhatnánk, hogy a tőkés jövedelme nem nőne ezáltal; vagy hogy a munkásoknak a megnövekedett bérek formájában jutó összeget talán a földesurak nyugdíjából vonnák le. Végül is” – mondja Ricardo “Ez talán nem ingatja meg az érvelésemet. A társadalom állapota ennek eredményeképpen jobb lesz. Érvelésem azt bizonyítja, hogy még kívánatosabb, hogy a társadalom messze legfontosabb osztálya nyerjen a nemzeti jövedelem ilyen újfajta elosztásával”

A legkevésbé Robert Malthusnál, a klasszikus közgazdászok között az agrárérdekek képviselőjénél mutatkozik meg a munkáspárti hozzáállás. Szükség esetén ő is segítséget követel, még akkor is, ha azt csak a birtokos osztályok áldozataival lehet felajánlani. “A legkevesebb, hogy a rosszat általánossá, enyhülté és mindenki számára elviselhetővé teszik.” Nem tudok semmi utálatosabbat, mondja, mint az a gondolat, hogy tudatosan arra ítéljük a munkásokat, hogy rongyokba öltözzenek és nyomorúságos kunyhókban éljenek, hogy egy kicsit több ruhát és kalikót adhassunk el külföldön.” Követeli, hogy a munkanélkülieket közmunkásokként foglalkoztassák. Az emberiség minden barátjának – mondja egy másik helyen – őszintén sikert kell kívánnia neki (Robert Owennek) az erőfeszítéseihez, hogy a Parlament törvényt hozzon a gyermekek munkaidejének korlátozásáról és a túl fiatal korban való alkalmazásuk teljes betiltásáról. Még azt is kijelenti, hogy azonnal kiállna a gabonavámok eltörlése mellett, ha ez tartósan javítaná a munkások helyzetét. Őt azonban nem lehet meggyőzni ennek az intézkedésnek a hasznosságáról (hasonlóan a mai agráriusainkhoz a gabonavámok eltörlésének a munkások helyzetére gyakorolt kedvező hatásairól). Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy Malthust ezekben a tanokban jelentősen befolyásolta hazája függetlensége iránti hazafias aggodalma, amit Anglia háborús időkben külföldről érkező gabonaszállításoktól való függősége miatt látott veszélyeztetve.

A francia politikai gazdaságtan klasszikusainak vezetője, J. B. Say egyenesen a legmodernebb szociálpolitika szellemében fejezi ki magát. “Az üzletemberek – mondja – azért követelik a gyülekezési jog korlátozását, hogy ellenálljanak a munkások jogosulatlan igényeinek. Ha azonban valaki elítélendőnek tartja a munkások koalícióit a jogaik érvényesítése érdekében, hogyan lehet, hogy nem ugyanezen a véleményen van a munkáltatók koalícióival kapcsolatban, amelyek a munkások ellen irányulnak, akik elegendő bért akarnak? A munkaadóknak már így is elég befolyásolási lehetőségük van a vagyonuk és a társadalmi helyzetük révén ahhoz, hogy ne követelhessék ennek növelését. Amikor a hatalom az érdekek harca közepette az egyik oldalra áll, a másikat rendületlenül elnyomják.” – Az emberség – mondja Say egy másik helyen – kívánatosnak tartja, hogy a munkások és családjaik az időjárásnak és az évszaknak megfelelően legyenek öltözve; hogy tágas, szellős és fűtött lakásuk legyen; hogy egészséges, bőséges és változatos táplálkozásban részesüljenek. – Ha egy nemzet szokásai szerint feltétlenül szükségesnek tűnne, hogy minden dolgozónak kötelessége legyen félretenni valamit az öregségre, akkor a bérek kétségtelenül emelkednének ezzel. Annak minden emberbarát szemében elképesztőnek kell tűnnie, hogy ez már nem is régóta így van. Sajnálni kell, hogy a dolgozó nemcsak az öregkorára nem gondoskodik, de még a balesetre, a betegségre, a munkaképtelenségre sem”. J. B. Say néhány kijelentésében még ennél is tovább megy. Azt írja, hogy a dolgozó osztályok nehézségei ellen az okoknak megfelelően kell fellépni. Az állam pozitív beavatkozását követeli meg a munkavállalók javára fontos kérdésekben. “Von Sismondi úr – írja -, aki bár elvben elismeri a magánszerződésekbe való állami beavatkozás káros voltát, mégis azon a véleményen van, hogy a törvénynek némi védelmet kell nyújtania a két szerződő fél közül annak (a munkásnak), aki a dolog természeténél fogva olyan bizonytalan és alárendelt helyzetben van, hogy nem ritkán kénytelen elviselni a terhelő feltételeket. Lehetetlen nem osztani Sismondi véleményét, és nem helyeselni az angol törvényhozásban a közelmúltban megfigyelhető tendenciát, hogy meghatározzák azt a korhatárt, amely alatt a gyermekek nem dolgozhatnak gyárakban.”

Ők a “munkásosztály-ellenes doktrináriusok”, azok az emberek, akiknek tanításait kapitalista, népellenes és deviánsnak ítélik, akik ellen modern “szociálpolitikusaink” buzgólkodnak, és akiknek szellemi közösségével szemben Poschinger Bismarck herceget igyekszik megvédeni a rá nehezedő szégyennel szemben.[3] Nem kisebb gyalázat a történelmi igazság ellen, amikor Smith tanítványait, akik Smith tanításait az ő szellemében fejlesztik tovább, egy kegyetlen, kizsákmányoló kapitalizmus képviselőinek állítják be, mint magát A. Smitht.

A pártatlanság és az igazság szeretetének ugyanez a hiánya jelenik meg a klasszikus nemzetgazdaságtan újabb szociálpolitikai iskolák általi kritikájában számos más gazdaságpolitikai kérdés tekintetében.

Nem igaz, a történelem meghamisítása, hogy A. Smith a “laisser faire, laisser aller” (“hagyni tenni, hagyni menni”) doktrínája, és a társadalom gazdasági megmentését kizárólag az egyéni érdekek teljesen szabad működésétől várja. Művének számos szakaszában elismeri, hogy az egyének és egész társadalmi osztályok törekvései és érdekei ellentétben állnak a közérdekkel, és ezekben az esetekben nemhogy nem utasítja el az állami befolyást, hanem azt az emberség és a közjó figyelembevételének követelményeként mutatja be. Olyan kevéssé várja el a “laisser faire” elvének megvalósulását, hogy éppen ellenkezőleg, egy sor olyan intézményre mutat rá,amelyek rendkívül hasznosak a közjó szempontjából, de a verseny szabad műkődésével mégsem igazolhatók. Kifejezetten kimondja, hogy ezekben az esetekben az államnak fontos kötelessége a szóban forgó, a közjót előmozdító művek és intézmények létrehozása és fenntartása. A. Smith nem csak a szegények és a gyengék, különösen a munkások javára történő állami beavatkozást támogatja a nemzetgazdaságban. A körülményeknek megfelelően jóváhagyja a gabonavámokat is a mezőgazdaság javára, a gyapjú kiviteli vámjait a nemzeti termelés növelése érdekében, sőt masszív vámokat minden manufaktúrára annak érdekében, hogy a nemzeti munka előnyhöz jusson a hazai piacon. Nem tagadja azonban a nemzetközi munkamegosztás előnyeit, mint modern szociálpolitikusaink, és elismeri az ilyen védővámok ártalmasságát, amelyek a nemzeti termelés célszerűtlen irányítását eredményezik; ő azonban olyan távol áll a kereskedelem tökéletes szabadságának pártolásától, hogy azt éppoly következetlennek nyilvánítja, mint egy utópia megvalósítását. Smith kijelenti, hogy az állam feladata az utak, csatornák, kikötők, közraktárak stb. építése; sőt, talán támogatja a szükséges élelmiszerek stb. árának hivatalos rögzítését.

A többi, a klasszikus iskolához tartozó szerző lényegében ugyanezt az álláspontot képviseli. Ők nem mások, mint a laisser faire elvének követői. Sőt, még ennél is tovább mennek, amikor a közjó érdekében az állam pozitív beavatkozását követelik a nemzetgazdaságba. J. B. Say erdészeti törvényt követelt, amely megvédi az országot a fahiány és a vízfolyások kiszáradásának veszélye ellen; jóváhagyta a mezőgazdaság javát szolgáló kormányzati intézkedéseket, az iparosok egészségtelen magatartása elleni megelőző intézkedéseket. A kereskedelempolitikában nemcsak a meglévő iparágak figyelembevételét és a kereskedelem szabadságára való fokozatos áttérést szorgalmazza, hanem – gyakorlatilag megelőzve Fr. Listnek a Principe-ban megfogalmazott elképzeléseit – a nép ipari nevelését is az állam által, amennyiben állami támogatást követel azoknak az iparágaknak, amelyek kezdetben veszteségesen működhetnek, de amelyek kilátásba helyezik, hogy idővel nyereségesek lesznek. Malthus ugyanebben az értelemben támogatja a védővámokat, amennyiben azok célja, hogy egy országban bizonyos termeléseket fejlesszenek, megakadályozzák a nép gazdasági életében a nagy ingadozásokat, vagy egyensúlyt teremtsenek a különböző társadalmi osztályok között. A védővámokat a közjó érdekében a gazdaságpolitika fontos eszközeként magyarázza. Ricardo szükségesnek tartja az adókiegyenlítő vámokat és prémiumokat, és jelentős gabonavámokat javasol. Történelmileg nem igazolt legenda, hogy az osztálynemzeti gazdaság az egyéni önérdek korlátlan uralmát és a kormányok gazdasági ügyekben való passzivitását hirdeti.

Az újabb német szociálpolitikai iskola nem cáfolta és nem vetette el a klasszikus nemzetgazdaságtant – bizonyos kérdésekben továbbfejlesztette azt -, sőt bizonyos tekintetben, mint mutatni fogom, még le is maradt mögötte. A manchesteri kapitalizmus képviselőivel – a klasszicizmus társadalmi-politikai torzulásával – folytatott harcban részben igaza volt; de nem Smith és a klasszikus nemzetgazdaságtan ellen. A nemzetgazdaságtan klasszicizmusának végső formája nem Cobdennél, Brightnál, Bastiat-nál, Prince-Smith-nél és Schulze-Delitzsch-nél található, hanem John Stuart Millnél, annál a társadalomfilozófusnál, akit Sismondival együtt a modern társadalmi-politikai irányzat legfontosabb megalapítójának kell nevezni, amennyiben az objektíven tudományos jellegű. Aki a klasszikus iskola írásait összefüggéseikben olvassa, minden tekintetben megerősítést talál a fenti ítélethez.

A klasszikus nemzetgazdaságtan sok tekintetben tévedett, különösen azokban, amelyek meghatározóak a gazdaságelmélet fejlődése szempontjából. A. Smith és iskolájának lebecsülése, amely az újabb német nemzetgazdaságtanban divattá vált, és amely nemrég még egy Roschert is arra a furcsa kijelentésre késztetett, hogy a jövő “a Ricardóhoz és Malthushoz hasonló embereket ismét kutatói becsületbe fogja hozni”, de mindenekelőtt e szerzők társadalompolitikai törekvéseivel szembeni gyanakvás, félreértéseken és félremagyarázásokon alapul, amelyeket az objektív tudománynak kötelessége kijavítani.


[1] A Neue Freie Presse (Bécs) 1891. január 6-i és 8-i számából. 9470 és 9472.

[2] Mitológiai alak, erejét a föld érintéséből merítette. Heraklész úgy győzte le, hogy a levegőbe emelve megfojtotta. (A fordító megj.)

[3] Az “Actenstücken zur Wirthschaftspolitik des Fürten Bismarck” (Berlin, 1890, IX. o.) előszavában Bismarckot olyan államférfiként jellemzik, akinek államgazdasága nem a “népek vagyonából” (A. Smith) származott, hanem mindenki jólétén alapult.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: